Hopp til hovedinnhold

Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid MHV269

Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV269

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om sentrale begreper i objektrelasjonsteori
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til et psyko-sosialt perspektiv

Ferdigheter

  • kan beskrive og analysere, i lys av et psykososialt perspektiv, relasjonell praksis i helsetjenester der egne emosjoner står i veien for profesjonalitet.

Generell kompetanse

  • kan kommunisere og drøfte faglige/emosjonelle utfordringer knyttet til relasjonelt arbeid
  • kan kommunisere og drøfte betydningen av kjønn knyttet til identitet og profesjonalitet i relasjonelt arbeid
  • kan anvende et psyko-sosialt perspektiv for å identifisere hva som legger til rette for og hva som hindrer profesjonelt relasjonelt arbeid
  • kan tolke relasjonelle erfaringer ved hjelp av begreper fra objektrelasjonsteori.
  • kan reflektere omkring sitt psykologiske selv i forhold til det relasjonelle arbeidet
Innhold
I emnet rettes søkelyset både mot indre psykologiske- og ytre sosiale prosesser og hvordan disse spiller sammen i utvikling av identitet og profesjonalitet i det relasjonelle helsearbeidet
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 A - F Alle

Semesteroppgave: Skrive et essay med tittelen "Personlige refleksjoner om din utvikling som helsearbeider" 3000 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Refleksjonsnotat over angitt case eller ha ansvar for et seminar der han/hun legger frem angitt case, Minimum 75% oppmøte på undervisningstimene/seminarene

1. Med utgangspunkt i et case, der emosjonelt vanskelige arbeidsoppgaver får konsekvenser for det profesjonelle arbeidet, skal studentene enten skrive et refleksjonsnotat (ca 1500 ord) over caset, eller ha ansvar for ett seminar der han/hun legger frem caset. Medstudentene skal bidra med veiledning og diskusjon.

2. Minimum 75 % tilstedeværelse på undervisning/seminar.

Ad 2: Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent.  Dersom fakultetet finner fraværsgrunnlag tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav. 

Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV269

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig: Ellen Ramvi
Arbeidsformer
Forelesninger, seminarer, veiledning og individuelt arbeid på campus og/eller digitalt. Det vektlegges aktiv studentdeltagelse, dialog og refleksjon.
Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid (MHVP202) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto