Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, og representerer studentenes forskning innen helsevitenskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse  de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Studentene vil utvikle sine evner til å planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsarbeid på en logisk og sammenhengende måte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHVMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

40

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av utarbeidelse av en skriftlig masteroppgave tilsvarende 40 studiepoeng. Dette vil bestå av utførelsen av et planlagt forskningsprosjekt, redegjørelse av relevant forskning og teori knyttet til valgt tematikk, samt vurdering av metode og etikk.

Metodisk tilnærming kan være systematisk oppsummering av tidligere forskning (litteratur-review) eller empiriske studier ved bruk av kvalitativ eller kvantitativ metode. 

Det skal utarbeides en egen prosjektplan for masteroppgaven, som må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven starter. Prosjektplanen skal ferdigstilles i emnets første semester (vår).

Undervisningen vil bestå av oppgaveseminarer med fokus på alle deler av masteroppgaven  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om valgt tematikk i og teoretisk forankring av masteroppgaven
  • har inngående kunnskap om hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for forskningsresultatene som utvikles
  • har inngående kunnskap om forskningsetikk og personvern i forskning

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan drøfte faglige problemstillinger i lys av relevante teorier og modeller innenfor valgt tematikk
  • kan anvende relevante metoder for forskning relatert til spesifikke forskningsspørsmål
  • kan formidle forskningsarbeid på en logisk, sammenhengende måte.
  • kan analysere forskningsetiske implikasjoner i forskningsarbeid
  • behersker referanse- og kildebruk

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekter
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med seminarpresentasjon 1/1 3 Semestre Bokstavkarakterer

Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgaven. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20.500 ord. (+ - 10%).Velges artikkelform skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper de teoretiske og metodologiske tilnærmingene som ligger til grunn. Artikkelen skal ha en ramme på ca. 5000 ord, mens kappen skal ha en ramme på ca.  7500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger).  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% oppmøte på oppgaveseminarer, Prosjektplan for masteroppgaven

Ad 1: Prosjektplan leveres i studieprogrammets andre semester (vår).  Dersom den vurderes til ikke godkjent må kandidaten bearbeide prosjektplanen og levere på ny innen angitt tidsfrist.

 Ad 2: Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene.  

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristin Akerjordet

Arbeidsformer

Arbeidet med masteroppgaven foregår under veiledning. 

I emnets første semester arrangeres seminarer med fokus på forskningsetikk og utarbeidelse av prosjektplan. I semester 4 arrangeres oppgaveseminarer der studentene er aktivt deltagende i form av å legge frem sine prosjekter, motta tilbakemelding og delta i faglige diskusjoner knyttet til eget og andres arbeid. Seminarene kan gjennomføres på campus og/eller digitalt.

Åpent for

Helsevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto