Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

Emnet har et sykepleie-, medisinsk- og helsevitenskapelig perspektiv og skal gi studenten en grunnleggende forståelse for fagets egenart. Emnet skal forberede studentene til å kunne utøve trygg og omsorgsfull intensivsykepleie til akutt og/ eller kritisk syke pasienter ved å bidra til kunnskap i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse samt relevant teknologisk og digital kompetanse


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MIS210

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Intensivsykepleie; fag, funksjon og historie
 • Grunnleggende intensivsykepleie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern
 • Intensivmedisin
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Smertefysiologi og smertevurdering 
 • Medisinsk teknisk utstyr og strålevern
 • Fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • Dokumentasjon og pasientoverføring

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om helsetjenestens organisering, intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, historie og egenart i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • inngående kunnskap om organsystemers fysiologi og patofysiologi med relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • inngående kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotika bruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • inngående kunnskap om smertelindring
 • inngående kunnskap om mikrobiologi, smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • inngående kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • avansert kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • avansert kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy for å utøve intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • avansert kunnskap om indikasjoner i bruk av og prinsipper for relevant medisinsk utstyr i intensivmedisinsk behandling
 • avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • avansert kunnskap om intensivpasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere tegn og symptomer på endring i akutte pasientsituasjoner 
 • bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere og anvende intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • anvende kunnskaper og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%.  Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav. 

Fagperson(er)

Faglærer:

Magnus Nordbø

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 440 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto