Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

Emnet har et sykepleie-, medisinsk- og helsevitenskapelig perspektiv, og skal bidra med kunnskap for å videreutvikle studentens evne til å utøve trygg og omsorgsfull intensivsykepleie til pasienter med akutt og/ eller kritisk sykdom. Emnet gir en fordypning i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse, faglig ledelse og samhandling, helserett samt kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MIS211

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper
 • Intensivmedisin
 • Personsentrert omsorg og psykososialt arbeidsmiljø
 • Profesjonsetikk og kulturforståelse
 • Postoperativ sykepleie og anestesi
 • AHLR sertifisering
 • Helserett
 • Pasientsikkerhet
 • Samhandling, kommunikasjon og ikke-tekniske ferdigheter
 • Faglig ledelse og kvalitetsarbeid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • inngående kunnskap om kirurgisk stressrespons, postoperative komplikasjoner og ettervirkning av ulike anestesiformer
 • avansert kunnskap om intensivpasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • inngående kunnskap om språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i utøvelsen av intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • inngående kunnskap om bruk av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer som regulerer intensivsykepleierens arbeid
 • avansert kunnskap om digitale verktøy, herunder personvern, som er relevant for intensivmedisinsk behandling

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • bruke kunnskap og ferdigheter for å selvstendig planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen og drift av intensivavdelingen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere, vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet
 • analysere og anvende kunnskap og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • analysere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 250 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111_1) 5
Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto