Avansert intensivsykepleie (MIS220)

Emnet skal gi studenten avansert kunnskap og forståelse for å kunne utøve personsentrert intensivsykepleie i  akutte og komplekse situasjoner. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig intensivsykepleier. I emnet kombineres sykepleie-, medisinsk- og helsevitenskapelig kunnskap i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk observasjons- vurdering-, beslutning og handlingskompetanse, faglig ledelse og samhandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MIS220

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2024

Innhold

 • Avansert intensivsykepleie (i alle aldersgrupper)
 • Traumatologi og traume behandling 
 • Organdonasjon
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Stress og mestringsstrategier
 • Behandlingsbegrensning og palliasjon
 • Veiledning og pedagogiske prinsipper

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • inngående kunnskap om palliasjon, behandlingsbegrensninger og organdonasjon
 • avansert kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • inngående kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • avansert kunnskap om kommunikasjon, helsepedagogikk og tilpasset informasjon til kritisk syke
 • avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • inngående kunnskap om forhold som fremmer og hemmer mestring og egenomsorg i sin utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere tegn og symptomer på endring i akutte, komplekse pasientsituasjoner
 • bruke effektive mestringsstrategier i en utfordrende arbeidshverdag for å fremme faglig identitet og integritet og forebygge utbrenthet
 • bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskap og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • analysere og anvende kunnskap og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • anvende kunnskap og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å forbedre tjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt

Forkunnskapskrav

MIS210 Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i undervisningen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 75% nærværsplikt i teoretiske studier.

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Faglærer:

Magnus Nordbø

Faglærer:

Maria Ravndal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 150 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto