Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

Emnet skal gi studenten en grunnleggende forståelse for fagets egenart for å kunne utøve intensivsykepleie i møte med akutt og/ eller kritisk syke pasienter i et høyteknologisk miljø. Hovedfokus vil være å beherske systematiske observasjoner, pasient nær pleie og behandling samt bruk av grunnleggende medisinsk teknisk utstyr. Studenten skal kunne gi omsorg, redusere stress og forebygge komplikasjoner hos intensivpasienten under veiledning og i samarbeid med intensivsykepleiere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MISP10

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • Systematiske observasjoner (ABCDE) og monitorering
 • Personsentrert intensivsykepleie til pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • Ivaretagelse av pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • Smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • Hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • Dokumentasjon, rapportering og pasientoverføring

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder og helsetjenestens organisering i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • Inngående kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke og forholde seg kritisk til ulike kartleggings-, vurderings- og dokumentasjons- verktøy i utøvelsen av intensivsykepleie
 • selvstendig gjennomføre systematisk overvåkning av pasienten og administrere relevant monitoreringsutstyr
 • bruke kunnskap og ferdigheter for å planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med retningslinjer og rammebetingelser
 • bruke og kontrollere relevant medisinsk utstyr under veiledning
 • administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling under veiledning
 • analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • bruke relevante metoder for å innhente, vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og forbedringsarbeid

Generell Kompetanse

Studenten kan:

 • analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • selvstendig dokumentere, kvalitetssikre og formidle faglig informasjon om intensivpasienten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 1 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for intensivsykepleierutdanning.I tillegg skal studenten ha godkjent en skriftlig oppgave tilknyttet praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Magnus Nordbø

Faglærer:

Maria Ravndal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, simulering, e- læring, selvstudie og en skriftlig oppgave. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 310 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - kliniske studier I (MIS112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto