Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

Emnet skal videreutvikle studentens forståelse av intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Studenten skal kunne utøve personsentrert omsorg til intensivpasienter i samsvar med lover, retningslinjer og rammebetingelser, og utvikle inngående ferdigheter i klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings og handlingskompetanse innen intensivsykepleie. Studenten skal ivareta helhetlig intensivsykepleie under veiledning og i samarbeid med intensivsykepleiere og annet helsepersonell. Nøyaktighet i arbeidet, faglig ledelse og gode kommunikasjonsferdigheter for å ivareta pasientsikkerhet vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MISP20

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Personsentrert intensivsykepleie til pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • Bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • Intensivsykepleierens etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Pasientsikkerhet
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Smerte- og sedasjonsbehandling
 • Medikamenthåndtering
 • Dokumentasjon, rapportering og pasientoverføring
 • Hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • inngående kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotika bruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • selvstendig gjennomføre systematisk overvåkning av pasienten og administrere relevant monitoreringsutstyr
 • planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser.
 • analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • bruke og kontrollere relevant medisinsk utstyr, og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger
 • administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling under veiledning
 • analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon
 • bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • bruke relevante metoder for å innhente, vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og forbedringsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • bruke spesialiserte kunnskap og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • selvstendig dokumentere, kvalitetssikre og formidle faglig informasjon om intensivpasienten

Forkunnskapskrav

MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 2 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for intensivsykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Magnus Nordbø

Faglærer:

Magnus Nordbø

Faglærer:

Maria Ravndal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, simulering, e- læring, selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 275 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - kliniske studier I (MIS112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto