Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne utøve personsentrert intensivsykepleie. Emnet skal gi ferdigheter i klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse innen intensivsykepleie. I tillegg skal faglig ledelse og samhandling i teamet videreutvikles for å ivareta pasientsikkerhet. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere som funksjonsdyktig intensivsykepleier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MISP30

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Personsentrert intensivsykepleie til pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • Medikamenthåndtering
 • Bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • Bruk av utstyr for organstøttende behandling
 • Stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Pasientsikkerhet
 • Fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • Undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • inngående kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotika bruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom som er relevant for utøvelse av intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • administrere relevant utstyr for organstøttende behandling 
 • selvstendig administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling 
 • bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen og drift av intensivavdelingen
 • bruke digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kommunisere og fremme intensivsykepleierens funksjon og ansvar i profesjonelle sammenhenger
 • bruke spesialisert kunnskap og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • anvende kunnskap og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • anvende kunnskap og ferdigheter for å kunne lede, koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av intensivpasienten

Forkunnskapskrav

MIS210 Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1, MISP20 Intensivsykepleie – praksis 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 3 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for intensivsykepleierutdanning.I tillegg skal studenten ha godkjent et gruppearbeid tilknyttet praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Magnus Nordbø

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, simulering, e- læring, selvstudie og gruppearbeid. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 300 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - kliniske studier II (MIS122_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto