Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler kunnskap og forståelse for å kunne utøve helhetlig intensivsykepleie til akutt og/ eller kritisk syke pasienter. Emnet skal gi avanserte ferdigheter i klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings og handlingskompetanse innen intensivsykepleie, og studenten skal etablere en handlingskompetanse til å kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig intensivsykepleier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MISP40

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2025

Innhold

 • avansert intensivsykepleie til pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kollegaer
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • behandlingsbegrensning, avslutning av livsforlengende behandling og palliativ pleie
 • erfarings - og forskningsbasert kunnskapsutvikling
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke effektive mestringsstrategier i en utfordrende arbeidshverdag for å fremme faglig identitet og integritet og forebygge utbrenthet
 • analysere tegn og symptomer på endring i akutte, komplekse pasientsituasjoner
 • analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen og drift av intensivavdelingen
 • bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise pasienter, pårørende, studenter og kollegaer
 • analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser 
 • administrere relevant utstyr for organstøttende behandling
 • selvstendig administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling  

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk for å ha handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • anvende kunnskap og ferdigheter for å kunne lede, koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av intensivpasienten
 • bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig

Forkunnskapskrav

MIS210 Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MIS211 Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet, MIS220 Avansert intensivsykepleie, MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1, MISP20 Intensivsykepleie – praksis 2, MISP30 Intensivsykepleie – praksis 3, MMF202 Fordypning i forskningsmetode, MSS200 Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 4 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for intensivsykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Maria Ravndal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, simulering, e- læring, selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 275 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - kliniske studier II (MIS122_1) 5
Intensivsykepleie - kliniske studier III (MIS123_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto