Hopp til hovedinnhold

Vitenskapsteori og forskningsmetode MJO140

Emnet vil omhandle vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet vil knyttes opp mot kunnskapsbasert praksis, og vil synliggjøre sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiv med betydning for jordmorfaglig forskning og fødselsomsorg.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJO140

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og -metoder og de ulike fasene i forskningsprosessen
 • avansert kunnskap om sentrale forskningsetiske problemstillinger relatert til jordmorfaget, inkludert lover og retningslinjer som regulerer forskning
 • avansert kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • identifisere og analysere problemstillinger knyttet til jordmorfaglig praksis
 • utarbeide og argumentere for egnet forskningsdesign med utgangspunkt i et forskningsspørsmål med relevans for det jordmorfaglige området.
 • kan planlegge et avgrenset forsknings-/utviklingsprosjekt innen gitte tidsrammer
 • identifisere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere forholdet mellom vitenskapsteoretiske perspektiv, aktuell problemstilling, og relevante forskningsmetoder.
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap innen fagfeltet
 • handle i samsvar med forskningsetiske retningslinjer og lover som regulerer forskning på helseopplysninger
Innhold
Det vil bli fokus på forskningsprosessen fra blant annet formulering av problemstilling, hypoteser/forskningsspørsmål, teoretisk perspektiv, metodiske overveielser og forskningsetiske vurderinger. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper om forskningsetiske overveielser, utforming av forskningsdesign og planlegging av egen forskning.  Det utarbeides en prosjektplan til masteroppgaven der prosjektplanen skal peke på studiens betydning for jordmorfaglig praksis.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F

Hjemme eksamen- individuell  4 dager 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Christina Furskog-Risa
Faglærer: Torhild Borlaug
Arbeidsformer
Forelesninger, studiegrupper, og selvstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto