Hopp til hovedinnhold

Master i jordmorfag MJOMAS

Masteroppgaven i jordmorfag er et selvstendig vitenskapelig arbeid enten i form av en monografi, vitenskapelig artikkel eller en fagprosedyre. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i hele det jordmorfaglige arbeids- og ansvarsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJOMAS

Versjon

2

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • har avansert kunnskap innenfor det jordmorfaglige området  og spesialisert innsikt i selvvagt temaområde.
 • inngående kunnskap om krav til forskningsetikk og dokumentasjon i tråd med gjeldende lovverk og kan relatere dette til kvalitetssikring og fagutvikling
 • avansert kunnskap om den verdien brukergruppen kan representere i planlegging, utvikling og gjennomføring av et forskningsprosjekt

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • formulere og argumenter for en problemstilling med relevans for det jordmorfaglige området 
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap i relasjon til valgt temaområde
 • drøfte en forskbar problemstilling, samt kritisk analysere og argumentere for valg av vitenskapelige begrep, teorier, modeller og metoder  av relevans for det valgte problemområdet.
 • utarbeide og argumentere for et hensiktsmessig forskningsdesign
 • utarbeide og  gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning  i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og anerkjente vitenskapelige metoder innen gitte tidsrammer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det jordmorfaglige området og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • bidrar til videreutvikling av det  jordmorfaglige kunnskapsgrunnlaget gjennom arbeidet med egen forskning
 • har kompetanse til å kunne arbeide kunnskapsbasert, ved bruk av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, samt brukermedvirkning i en kontekst
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon innen jordmorfaget
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til fremtidige jordmorfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for det jordmorfaglige området
Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer og  en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng. 

Som metodisk tilnærming kan enten kvantitativ eller kvalitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre eller metasyntese. 

Forkunnskapkrav
Alle emner, unntatt MJOP90, må være bestått før innlevering av masteroppgaven.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 A - F

Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med fordypningsdel eller kunnskapsbasert fagprosedyre med fordypningsdel. Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper. En monografi skal være på 17500 ord (+/- 10%). Den vitenskapelige artikkelen følger retningslinjene for valgt tidsskrift. Den skal være klar for innsending i relevant tidsskrift med fagfellevurdering.Fordypningsdelen  skal være på 7000-10 000 ord. Den kunnskapsbaserte fagprosedyren følger retningslinjene i AGREE II (Appraisal of guidelines for research & evaluation II). Den skal være klar for fagfellevurdering. Fordypningsdelen skal være på 7000-10000 ord

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Posjektplan, Masterseminar

Prosjektplan, masterseminar

Utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven i 2. semester som må være godkjent innen studenten kan starte arbeidet med masteroppgaven. Det er utarbeidet en veileder for masteroppgaven hvor nærmere beskrivelse av innhold i prosjektplanen er beskrevet. Det tilbys veiledning på prosjektplanen.

Det vil holdes 4 masterseminarer hvor studentene presenterer og opponerer på eget og medstudenters arbeid i 3.-4. semester. 

Det tilbys veiledning på masteroppgaven. Studentene skal fortrinnsvis skrive masteroppgave i grupper, men kan etter søknad skrive alene. 

Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave ved UiS  til hjelp i arbeidet med masteroppgaven

Fagperson(er)
Faglærer: Inger Økland
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer, gruppearbeid  og selvstudium.
Åpent for
Jordmorfag, master
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto