Hopp til hovedinnhold

Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt MJOP80

Det kliniske studiet under utveksling gjennomføres ved vertsinstitusjonens føde- og barselavdeling, eventuelt også observasjonspost for syke gravide og i kommunehelsetjenesten i nærområdet.

Utvekslingen foregår over tolv uker, derav tilsvarende åtte uker med veiledet klinisk praksis og fire ukers arbeid med eget masterprosjekt eller deltagelse i teoretiske studier ved vertsinstitusjonen. 

Fokus i MJOP80 rettes mot å kunne identifisere når tilstanden avviker fra det normale i svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn. Fokus er videre på studentens flerkulturelle forståelse for kvinnehelse, inkludert familieplanlegging. I dette emnet vil studenten få innsyn i helsetjenesten i et samfunn med en annen kultur enn studentens egen. 

Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberede seg skriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJOP80

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om normale og kompliserte svangerskap, fødsels- og barselforløp.
 • avansert kunnskap om friske og syke nyfødte
 • inngående kunnskap om jordmorfaglige problemstillinger innen reproduktiv helse
 • avansert kunnskap om ulike kulturelle tradisjoner som har betydning for jordmorfaglig utøvelse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • identifisere når kvinnens og/eller barnets tilstand under svangerskap, fødsel eller i barselforløpet avviker fra det normale
 • overvåke, vurdere og iverksette pleie og relevante tiltak, og dokumentere normale og kompliserte svangerskaps-, fødsels- og barselforløp
 • gi individuell støtte og veiledning til kvinnen og familien ved kjent risiko og kompliserte tilstander under svangerskap, fødsel og i barselperioden
 • observere og pleie nyfødte som trenger spesiell oppfølging, også med tanke på amming og ernæring
 • utføre jordmoroppgaver på ulike nivå i helsetjenesten, som innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • utføre kunnskapsbasert jordmorpraksis for gravide, fødende, barselkvinner og deres nyfødte barn, inkludert familieplanlegging

Generell kompetanse

Kandidaten

 • analyserer komplekse kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • viser forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid og fyller sin rolle i teamet
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å yte jordmortjeneste med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten
 • viser forståelse for kvinnehelse i et globalt perspektiv samt jordmorfaglige utfordringer i en annen kulturell kontekst
Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:

Akutte obstetriske komplikasjoner, som postpartumblødning og skulderdystoci. Resuscitering av nyfødte. Assistere ved operative forløsninger (som keisersnitt, vakuum og tang). Assistere ved setefødsel, eventuelt ved simulering. Episiotomi/rifter og suturering, eventuelt som ferdighetstrening/simulert situasjon. Observasjon og pleie av syke mødre, amming og ernæring av syke nyfødte i barseltiden. Tilsyn med og pleie av kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i tiden etter.  

Forkunnskapkrav
MJO130 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn, MJO140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale
Emner på 1. studieår må være bestått før studenten kan reise på utveksling. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

 For å bestå MJOP80 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10 % fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.Dette inkluderer følgende:
• kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner
• Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Christina Furskog-Risa
Arbeidsformer
 • veiledet klinisk praksis
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto