Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode (MKS100)

Emnet vil gi en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske- og kunnskapstradisjoner, forskningsetikk og forskningsdesign. Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om forskningsarbeid, basert på krav til forsvarlig forskningsetikk og forskningsmetodologi. Videre legger emnet et grunnlag for å arbeide kunnskapsbasert og kvalitetsfremmende med teoretiske og kliniske kreftsykepleiefaglige problemstillinger. Innføringen legger også et grunnlag for masteroppgaven. Studentene vil gjennom arbeidet med å vurdere forskningsartikler, samt anvende forskning i det kreftsykeplefaglige teoretiske og kliniske felt tilegne seg grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKS100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

• Vitenskapsteori og forskningsetikk

• Forskningsdesign og forskningsprosess

• Kvalitativ metode

• Kvantitativ metode

• Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

• har inngående kunnskap om vitenskapsteori og kan drøfte ulike kunnskapssyn og forsknings etikk

• har inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsmetodologi

• har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, herunder trinnene i forskningsprosessen

• kan identifisere og sammenligne ulike kvalitative og kvantitative analysemetoder

• har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten

• kan anvende forskningsmetodisk og forskningsetisk tilnærming i arbeid med kreftsykepleiefaglige problemstillinger

• kan planlegge og kritisk vurdere ulike forskningsdesign

• kan vurdere og anvende vitenskapelig litteratur

• kan gjennomføre systematiske litteratursøk i aktuelle databaser

• kan identifisere og beskrive kvalitative og kvantitative data

• kan tilegne seg, analysere og kritisk vurdere forskningsresultater i arbeid med kreftsykepleiefaglige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan vurdere og argumentere for ulike faktorer som påvirker et forsknings- og utviklingsprosjekt

• kan analysere og kritisk vurdere fag- og forskningsetiske problemstillinger relevante for kreftsykepleie

• kan utvikle relevante forskningsetiske problemstillinger og vurdere bruk av forskningsetikk i egen og andres forskning

• kan beherske vitenskapelig språk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Individuell eksamen. 3000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid
Ad. punkt 1. Nærmere retningslinjer for gruppearbeid blir publisert på Canvas ved semesterstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Linda Susanne Nyholm

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudium.

Åpent for

Masterprogram i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto