Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1 (MKS110)

Kreftsykepleie bygger på et humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskaplig grunnlag. I emnet inngår temaer relatert til kreftsykepleiens historie og etisk grunnlagsforståelse. Videre gir emnet inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk. I emnet får studenten inngående kunnskaper om ulike kreftdiagnoser, behandlingsprinsipper av kreft og et solid grunnlag for utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie gjennom behandling, forebygging, lindring av symptomer. Sentralt i emnet er hvilke konsekvenser behandlingen får for pasienten, pårørende, klima, miljø og hvordan kreftsykepleier ivaretar og støtter den enkelte pasient og pårørende gjennom hele pasientforløpet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKS110

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

• Kreftsykepleiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet

• Livsfenomener

• Etikk i relasjonen/omsorgsetikk

• Juridiske rammer

• Epidemiologi

• Årsaker og forebygging av kreft

• Onkologi med tumorbiologi

• Utredning, diagnostikk, behandlingsprinsipper (kurativ versus palliativ), ulike behandlingsformer:

• Legedelegerte oppgaver kreftsykepleiers adm. av medisinsk behandling, observasjon, vurdering-, beslutnings og handlingskompetanse

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

• kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kreftsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

• har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk

• har avansert kunnskap om sentrale fenomen som håp, omsorg, lidelse og etisk grunnlagsforståelse i kreftsykepleie

• har avansert kunnskap om ulike kreftdiagnoser, patofysiologi og diagnostikk.

• kan gjøre rede for behandlingsprinsipper, herunder kirurgi, medikamentell kreft- og strålebehandling i tråd med kunnskapsutviklingen.

• har avansert kunnskap om bivirkninger, komplikasjoner og akutte reaksjoner/hendelser relatert til kreftsykdom og behandling samt forebygging, lindring og håndtering av disse.

• kan selvstendig beskrive farmakologisk behandling knyttet til pasienter med kreftsykdom, inkludert smertebehandling.

• har inngående kunnskap om mikrobiologi, smitterisiko, sepsisutvikling, antibiotika-bruk og smittevern, knyttet til kreftsykepleie.

Ferdigheter

Kandidaten

• kan gjennomføre kreftsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser

• kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til pasienter med kreft

• kan analysere og vurdere komplekse profesjonsetiske problemstillinger relatert til utøvelse av kreftsykepleie og behandling

• har kunnskaper knyttet til gjennomføring av medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og rutiner for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og klima og miljø etter gjeldende lovverk

• kan anvende kunnskap og ferdigheter om smittevern for å vurdere behov, iverksette og lede smittevernstiltak der kreftsykepleie utøves

Generell kompetanse

Kandidaten

• har forutsetninger for å delta i tverrfaglige diskusjoner og beslutninger knyttet til behandling og oppfølging av kreftpasienter og pårørende

• kan vurdere og prioritere behov for helsehjelp til utsatte og sårbare pasientgrupper

• kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å utføre kreftsykepleie til pasienter i tråd med de medisinske, demografiske, sosiale miljømessige og teknologiske endringer

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan diagnose og behandling kan påvirke helse og miljø

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværsplikt, Gruppearbeid med fremlegg knyttet til legedelegerte oppgaver, Simulering

Ad punkt 1: 75% nærværsplikt i all teoriundervisning. Ved fravær utover 25% må studenten utarbeide en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer.

Ad punkt 2: Gruppearbeidet følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.

Ad punkt 3: Simulering knyttet til legedelegerte oppgaver som administrering av cytostatika, observasjon og vurdering av den tekniske og medisinske oppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siv Tove Aunan

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminarer, simulering og selvstudium.

Åpent for

Masterprogram i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto