Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2 (MKS120)

Emnet gir inngående kunnskap om fysiske og psykososiale konsekvenser av kreftbehandling knyttet til pasienter og pårørende. Emnets fokus er på den enkelte pasients ressurser, autonomi og integritet, herunder erfaringer knyttet til ulike faser innen kreftsykdom og behandling. Pårørende, herunder barn som pårørende, mestringsstrategier knyttet til forebygging og lindring av seneffekter, rehabilitering og livet som kreftoverlever vil vektlegges. Sentrale tema i emnet er i tråd med bærekraftig utvikling som fremmer helse og livskvalitet, kommunikasjon, pedagogikk, undervisning og veiledning. Videre vil studenten få en innføring i etiske, juridiske, sosioøkonomiske og kulturelle aspekter relatert til kreftsykdom og behandling. Emnets innhold danner grunnlag for innovasjon å kunne analysere og forbedre faglige og etiske problemstillinger og formidle individuell informasjon og støtte i krevende mellommenneskelige møter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKS120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

• Barn, ungdom

• Kultur, språk, tolketjeneste

• Mestring og livskvalitet

• Kommunikasjon

• Pedagogikk/veiledning/helsekompetanse

• Juss/sosioøkonomiske kontekst

• Rehabilitering/kreftoverlevere

• Seksuell helse

• Seneffekter/senskader

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

• har avansert kunnskap om seneffekter og senskader relatert til kreftsykdom og behandling, samt forebygging, lindring og håndtering av disse

• har avansert kunnskap om person- og familiesentrerte reaksjoner og ulike behov i pasientforløpet på tvers av alder, kjønn og kultur

• har inngående kunnskap om begrepet livskvalitet og ulike mestringsstrategier

• har inngående kunnskaper om prinsipper innen kommunikasjon, veiledning og undervisning av kolleger, studenter og samarbeidspartnere

• har kunnskap knyttet til kreftsyke barn og ungdom og deres særskilte behov og rettigheter

• har avansert kunnskap om sammenheng mellom helse, natur og klima, særlig knyttet til mestring, rehabilitering hos pasienter med kreft.

Ferdigheter

Kandidaten

• kan analysere, organisere og tilpasse et pasientforløp for å sikre kvalitet og informasjonsflyt i samarbeid på tvers av tjenestenivå

• kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise helsepersonell i faglige og etiske utfordringer

• kan bruke relevant kunnskap til å koordinere og mobilisere pårørende, pasientens sosiale nettverk samt frivillige tjenester

• kan bruke relevante metoder til å kartlegge og ivareta barn som pårørende, og gjennomføre relevante tiltak

• kan bruke relevante metoder innen kommunikasjon, undervisning og veiledning for å bidra til å fremme håp, livskvalitet og mestring hos pasienter og pårørende gjennom og etter et behandlingsforløp

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å medvirkning i; å koordinere tjenester, delta i nettverksgrupper og tverrfaglig team på tvers av tjenestenivåene for å ivareta pasientsikkerhet og kontinuitet

• kan anvende sine kunnskaper og erfaringer til å delta i forpliktende tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av tjenestenivå

• kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helserådgivning og profesjonsetikk

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å ivareta og følge opp kreftoverlevere med senskader og helseutfordringer, inkludert seksuell helse, som resultat av sykdom og behandling

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MKS100 Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode, MKS110 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværesplikt, Gruppearbeid knyttet til pedagogikk, undervisning

Ad punkt 1: 75% nærværsplikt i all teoriundervisning, inkludert organisert gruppearbeid. Ved fravær utover 25% må studenten utarbeide en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer.

Ad punkt 2: Det skal gjennomføres et gruppearbeid knyttet til pedagogikk/undervisning. Skriftlig fagnotat skal innleveres og vurderes av faglærer. Muntlig fremlegg av fagnotatet med tilbakemelding fra medstudenter. Dette følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gry Ciekals Wallgren

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, simulering og selvstudium.

Åpent for

Masterprogram i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto