Faglig fordypning – forskningsdesign (MKS220)

Emnet tilbys studenter som har valgt avkortet studieforløp på 90 studiepoeng som fører frem til videreutdanning i kreftsykepleie. Emnet gir fordypning i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi i relasjon til eget fordypningsarbeid og prosjektplan. Fokus er på en forsvarlig forskningsprosess som er forankret i vitenskapsteoretiske og forskningsetiske overveielser. Videre gir emnet inngående kunnskap om krav til ulikeforskningsdesign og ulike faser i forskningsprosessen. Emnet skal gi et grunnlag for utarbeidelse av et valgt forskningsdesign i form av en prosjektplan som kan begrunnes skriftlig og muntlig.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKS220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

• Kvalitativt design

• Kvantitativt design

• Mixed method design

• Systematiske litteraturoversikter

• Forskningsdesign - prosjektplanarbeid/litteratursøk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Kandidaten

• har inngående forståelse i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi i relasjon til eget fordypningsarbeid

• har inngående kunnskaper i hvordan utforme og presentere en forskningsplan

• har avansert kunnskap om styrker og svakheter ved forskningsdesign både når det gjelder den helhetlige sammenhengen og de enkelte delenes egen kvalitet

• har inngående kunnskaper i litteratursøk

Ferdigheter

Kandidaten

• kan gjennomføre systematiske litteratursøk og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder

• kan planlegge og kritisk vurdere eget og andres forskningsdesign

• kan planlegge og begrunne et avgrenset forskning- / utviklingsprosjekt

• kan analysere og argumentere for valg av metodologiske overveielser og bruk av kvantitativ eller kvalitativ metodedesign knyttet til eget forskningsarbeid

• kan argumentere for valg av kvantitative og kvalitative analyser og tolkningsmetoder

• kan argumentere for valg av vitenskapsteoretisk posisjon, forskningsområde, problemstilling, teoretiske perspektiv, metodologiske overveielser, forskningsetiske retningslinjer og personvern relatert til eget arbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan kritisk bedømme bruk av forskningsetikk i egen og andres forskning

• kan handle i samsvar med forskningsetiske retningslinjer

• kan vurdere og argumentere for ulike faktorer som påvirker et forsknings- og utviklingsprosjekt

• kan vurdere og anvende vitenskapelig litteratur, samt vurdere konstruktivt og kritisk egen og andres forskning

• ser betydningen av å kritisk vurdere og formidle forskningsresultater

Forkunnskapskrav

MKS100 Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode

Anbefalte forkunnskaper

MKS110 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1, MKS120 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Individuell muntlig presentasjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig fordypningsoppgave i form av prosjektplan, Deltakelse på ett seminar - kvanitativ metode, Deltakelse på ett seminar - kvalitativ metode

Det er obligatorisk deltakelse på 2 seminar, minimum 75% registrert tilstedeværelse på seminar.

Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet. Ikke godkjente obligatorisk undervisningsaktivitet fratar studenten adgang til eksamen i MKS220

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siv Tove Aunan

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Seminarer og fremlegg er sentralt i emnet. Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsmåter. Arbeids-og undervisningsformene omfatter videre forelesning og gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto