Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie (MKSMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens fordypning i et selvvalgt tema knyttet til kreftsykepleie. Under veiledning utfører studenten et forskning-, kvalitets- eller utviklingsarbeid, eller en kunnskapsoppsummering. Tema skal bygge på et relevant og oppdatert tenkningsgrunnlag som gjenspeiler kreftsykepleiens faglige og etiske basis, og som drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på et teoretisk og empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullførtmasterstudium skal studenten være kvalifisert for å søke opptak til PhD-studier. Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i kreftsykepleie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKSMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

Emnet består av en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng, masterseminarer med fokus på oppgavens tema/problemstilling, forskningsetikk og forskningsmetode. Tema og problemstilling kan utarbeides i samarbeid med praksisfeltet eller være tilknyttet pågående, relevante forskningsprosjekter. Som metodisk tilnærming kan enten kvalitativ eller kvantitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre. Nærmere angitt beskrivelse av arbeidsmåter, veiledningstilbud og vilkår vil fremkomme av en egen masterveileder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

• har avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av kreftsykepleie.

• kan identifisere faglige problemstillinger for å avklare behov for forskning og fagutvikling

• har inngående innsikt i valgt metodisk tilnærming i eget masterprosjekt

• har inngående kunnskap i forskningsmetode og forskningsetikk

Ferdigheter

Kandidaten

• kan begrunne valg av problemstilling relatert til eget masterprosjekt

• kan anvende og begrunne relevant metode knyttet til eget masterprosjekt

• kan vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer

• kan kritisk drøfte egen problemstilling i forhold til relevant teori

• kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings, - kvalitets- eller utviklingsarbeid under veiledning og med utgangspunkt i en kreftsykepleiefaglig problemstilling og relevante metoder

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan analysere relevante kreftsykepleiefaglige, metodiske og forskningsetiske problemstillinger

• analysere, kritisk vurdere, og anvende tidligere forskning i teoretiske og kliniske problemstillinger

• kan kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for kreftsykepleie

• kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen kreftsykepleie

• kan formidle og anvende sine kunnskaper og resultater fra masterprosjekt til nye områder for å bidra til avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Forkunnskapskrav

MKS100 Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode, MKS110 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1, MKS130 Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon, MKS200 Forskningsdesign og anvendt metode, MKS210 Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie, MKSPK1 Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, MKSPK2 Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, MKSPS1 Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten, MKSPS2 Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten
Alle forutgående emner på studiet må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Eksamen består av en skriftlig masteroppgave. Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe. Monografi skal være på 17500 ord. Den vitenskapelige artikkelen følger retningslinjene for valgt tidsskrift. Den skal være klar for publisering i relevant tidsskrift. Kappen skal være på 7000-10000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent prosjektplan, Min. 75% oppmøte i fremlegg av av masterprosjekt og opposisjon i oppgaveseminar
Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siv Tove Aunan

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, simulering og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto