Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS1)

Emnet skal gi studentene handlingskompetanse i kreftsykepleie og bidra til å utvikle kunnskapsbasert praksis. Gjennom kliniske studier i spesialisthelsetjenesten får studentene erfaring i å foreta kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksette sykepleietiltak uavhengig av behandlingsmål. Sentralt for emnet er sykepleie rettet mot pasienter som mottar ulike typer kreftbehandling, med særlig fokus på medikamentell kreftbehandling og strålebehandling og konsekvenser av behandlingen for pasient og pårørende. Fokus vil være spesielt rettet mot lindring av symptomer og komplikasjoner som kan oppstå. Videre vil studentene få inngående erfaring i å undervise og kommunisere med pasient og pårørende og/eller kollegaer. Det legges også vekt på at studenten viser helhetlig omsorg og bidrar til best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Studentene får kunnskap om viktigheten av rehabilitering, nettverksbygging og tilrettelegging av kreftpasientens hjemmesituasjon.

Praksisstudiene foregår ved spesialavdelinger der kreftpasienter får behandling og oppfølging. Studentene vil primært ha praksis ved ulike kreftavdelinger, kreftpoliklinikk og dagbehandlingsenheter på sykehus.

I kliniske studier legges det vekt på fortløpende veiledning og vurdering. Det skal gjennomføres målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering. UiS har det endelige ansvaret for vurderingen. Kliniske studier er obligatoriske.

Av praktiske årsaker gjennomføres praksisstudiene MKSPS og MKSPK vekselvis.

MKSPS 1 og MKSPK 1 foregår i første praksisperiode og læringsutbyttene gjenspeiler dette. Det vil bli stilt andre krav til læringsutbyttene knyttet til studentens selvstendighet og avanse mot inngående kunnskap og ferdigheter i andre praksisperiode MKSPS 2 og MKSPK 2.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKSPS1

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Informasjonssamtaler til pasienter og pårørende relatert til diagnostisering, oppstart av kreftbehandling og endringer i behandlingsforløpet
 • Kliniske observasjoner og sykepleietiltak relatert til forebygging av komplikasjoner og bivirkninger under og etter kreftbehandling
 • Kliniske observasjoner og sykepleietiltak relatert til behandling av oppståtte komplikasjoner og bivirkning under og etter kreftbehandling
 • Psykososial oppfølging av pasienter og deres pårørende, herunder barn som pårørende under og etter kreftbehandling
 • Kartlegging og planlegging av pasientens hjemmesituasjon og samhandling på tvers av behandlingsnivå

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ulike typer kreftbehandling
 • kan vurdere konsekvenser av kreftsykdom og avansert kreftbehandling
 • har avansert kunnskap om bivirkninger, komplikasjoner og seneffekter relatert til kreftsykdom og behandling, og kan vurdere aktuelle sykepleietiltak for å forebygge, lindre og håndtere komplikasjoner ved kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om kreftpasienters og pårørendes individuelle behov og reaksjoner knyttet til kreftsykdom og behandling
 • kan anvende lover og forskrifter, aktuelle retningslinjer og lokale prosedyrer knyttet til kreftbehandling

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere systematisk komplekse pasientsituasjoner knyttet til kreftsykdom og behandling, herunder også akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å identifisere/observere symptomer, gjennomføre aktuelle sykepleietiltak og evaluere sykepleien til pasienter med kreft knyttet til pasientens totalsituasjon
 • kan gjennomføre selvstendig medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og retningslinjer for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og miljø etter gjeldende lovverk
 • kan iverksette relevante smitteverntiltak rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst
 • kan bidra inn i tverrfaglig samhandling for å sikre helthetlig omsorg for pasienter med kreft og deres pårørende
 • har evne til å analysere faglige og etiske relevante problemstillinger i kreftsykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere, vurdere og håndtere faglige- og etiske problemstillinger knyttet til kreftsykepleie med utgangspunkt i fag- og forskningskunnskap, samt reflektere selvstendig over egen erfaring og kompetanse i valgsituasjoner
 • kan vise forståelse for egen kunnskap og deltar aktivt i tverrfaglig samarbeid om pasientbehandling i samsvar med dette
 • kan reflektere og forholde seg kritisk til kreftbehandlingens muligheter, begrensinger og konsekvenser
 • kan kvalitetssikre egen sykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan møte pasienter med kreft og deres pårørende med forståelse og respekt og fremmer deres integritet og rett til medvirkning
 • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter til å veilede pasienter og pårørende om behandlingsvalg og tilrettelegge for prehabilitering og tidlig rehabilitering samt ivareta og følge opp kreftoverlevere med senskader og utfordringer knyttet til sykdom og behandling
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til å fremme helse, mestring, håp og livskvalitet hos pasienter med kreft og deres pårørende
 • har et bevisst forhold til, og utøver kreftsykepleie på en måte som skåner miljø og natur

Forkunnskapskrav

MKS110 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1

Anbefalte forkunnskaper

MKS100 Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode, MKS120 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2, MKS130 Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

Praksis omfatter gjennomsnittlig 30 timer tilstedeværelse på praksissted og 8 timer selvstudie pr uke (totalt 40 timer). En praksisdag er normalt 7,5 time. Studenten skal selv planlegge tid for tilstedeværelse, og studentturnus skal godkjennes av praksislærer og praksisveileder. Det er krav om at min. 50 % av vaktene sammenfaller med praksisveileders turnus. Praksisveiledningen skal hovedsakelig gis av sykepleier med kreftsykepleierkompetanse eller tilsvarende. Minimum 90 % av praksistiden skal være i pasientsituasjoner.Hospitering ved ulike spesialfelt må avtales særskilt og følger gitte rammer og avtalerFor å kunne bli vurdert i emnet må følgende være godkjent:• For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves gjennomført veiledet praksis med maks 10% fravær.Fravær utover 10% gir ikke grunnlag for vurdering og medfører endret studieprogresjon. Dersom fravær ut over 10 prosent er dokumentert med sykemelding regnes det ikke som et forsøk.Udokumentert fravær ut over 10 prosent regnes som et forsøk. Studentene plikter å melde fra om fravær til avdelingen og praksislærer.• Mål for praksis med utgangspunkt i læringsutbytter;I starten av hver praksisperiode skal studenten skrive egne tiltaksplaner for å oppnå læringsmålene i praksis med utgangspunkt i egne læringsforutsetninger og rammene ved avdelingen der praksis skal gjennomføres. Læringsmålene skal godkjennes av både praksislærer og praksisveileder. Disse læringsutbyttebeskrivelsene skal være konkrete, relevante, realistiske og målbare. Dette danner utgangspunkt for veiledning og vurdering.• Skriftlig selvvurdering i form av Læringslogg danner utgangspunkt for midt- og sluttvurdering.• Individuelt fagnotat, med muntlig fremlegg i praksisarena. Omfang: inntil 1500 ord. Selvvalgt pensum skal anvendes. Studentene får skriftlig tilbakemelding fra praksislærer på besvarelsen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gry Ciekals Wallgren

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, refleksjonsgrupper, muntlig framlegg, fagnotat, læringslogg og selvstudium.

Åpent for

Masterprogram i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto