Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

Emnet skal gi studentene handlingskompetanse i kreftsykepleie og bidra til å utvikle kunnskapsbasert praksis. Gjennom kliniske studier i spesialisthelsetjenesten får studentene erfaring i å foreta kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksette sykepleietiltak uavhengig av behandlingsmål. Sentralt for emnet er sykepleie rettet mot pasienter som mottar ulike typer kreftbehandling, med særlig fokus på medikamentell kreftbehandling og strålebehandling og konsekvenser av behandlingen for pasient og pårørende. Fokus vil være spesielt rettet mot lindring av symptomer og komplikasjoner som kan oppstå. Videre vil studentene få inngående erfaring i å undervise og kommuniserer med pasient og pårørende og/eller kollegaer. Det legges også vekt på at studenten viser helhetlig omsorg og bidrar til best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Studentene får kunnskap om viktigheten av rehabilitering, nettverksbygging og tilrettelegging av kreftpasientens hjemmesituasjon.

Praksisstudiene foregår ved spesialavdelinger der kreftpasienter får behandling og oppfølging. Studentene vil primært ha praksis ved ulike kreftavdelinger, kreftpoliklinikk og dagbehandlingsenheter.

I kliniske studier legges det vekt på fortløpende veiledning og vurdering. Det skal gjennomføres målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering. UiS har det endelige ansvaret for vurderingen. Kliniske studier er obligatoriske.

Av praktiske årsaker gjennomføres praksisstudiene MKSP1 og MKSP2 vekselvis. MKSPS 2 og MKSPK 2 foregår i siste praksisperiode og læringsutbyttene gjenspeiler dette. Det er stilt krav knyttet til studentens selvstendighet og avanse mot inngående kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra føreste praksisperiode (MKSPS 1, MKSPK1).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MKSPS2

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

 • Informasjonssamtaler til pasienter og pårørende relatert til diagnostisering, oppstart av kreftbehandling og endringer i behandlingsforløpet
 • Undervisning og veiledning til pasienter og pårørende
 • Kliniske observasjoner og sykepleietiltak relatert til forebygging av komplikasjoner og bivirkninger under og etter kreftbehandling
 • Kliniske observasjoner og sykepleietiltak relatert til behandling av oppståtte komplikasjoner og bivirkning under og etter kreftbehandling
 • Psykososial oppfølging av pasienter og deres pårørende, herunder barn som pårørende under og etter kreftbehandling
 • Kartlegging og planlegging av pasientens hjemmesituasjon og samhandling på tvers av behandlingsnivå

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ulike typer kreftbehandling
 • kan vurdere konsekvenser av kreftsykdom og avansert kreftbehandling
 • har avansert kunnskap om bivirkninger, komplikasjoner og seneffekter relatert til kreftsykdom og behandling, og kan vurdere aktuelle sykepleietiltak for å forebygge, lindre og håndtere komplikasjoner ved kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om kreftpasienters og pårørendes individuelle behov og reaksjoner knyttet til kreftsykdom og behandling
 • kan anvende lover og forskrifter, aktuelle retningslinjer og lokale prosedyrer knyttet til kreftbehandling
 • har avansert kunnskap om hvordan jobbe kunnskapsbasert i praksis

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere systematisk komplekse pasientsituasjoner knyttet til kreftsykdom og behandling, herunder også akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å identifisere/observere symptomer, gjennomføre aktuelle sykepleietiltak og evaluere sykepleien til pasienter med kreft knyttet til pasientens totalsituasjon
 • kan gjennomføre selvstendig) medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og retningslinjer for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og miljø etter gjeldende lovverk
 • kan bruke relevante terapeutiske kommunikasjonsmetoder/modeller i samhandling med pasienter og pårørende og informerer, underviser og veileder pasient og pårørende på en selvstendig måte
 • kan iverksette relevante smitteverntiltak rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst
 • kan ta selvstendig ansvar for å bidra inn i tverrfaglig samhandling for å sikre helhetlig omsorg for pasienter med kreft og deres pårørende
 • kan analysere kliniske faglige og etiske relevante problemstillinger i kreftsykepleie og bidra til fagutvikling og endringsarbeid
 • kan anvende sin kunnskap og kompetanse i utviklingen av faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og standardisering av disse for å ivareta pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere, vurdere og håndtere faglige- og etiske problemstillinger knyttet til kreftsykepleie med utgangspunkt i fag- og forskningskunnskap, samt reflektere selvstendig over egen erfaring og kompetanse i valgsituasjoner
 • kan vise inngående forståelse for egen kunnskap og yrkesidentitet som kreftsykepleier og deltar aktivt i tverrfaglig samarbeid om pasientbehandling i samsvar med dette
 • kan reflektere og forholde seg kritisk til kreftbehandlingens muligheter, begrensinger og konsekvenser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen digitalisering for å bidra til samhandling blant ulike aktører i helsetjenesten
 • kan bidra til at implementering og bruk av aktuelle digitale verktøy er faglig og etisk forsvarlig
 • kan møte pasienter med kreft og deres pårørende med forståelse og respekt og fremmer deres integritet og rett til medvirkning
 • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter til å veilede pasienter og pårørende om behandlingsvalg og tilrettelegge for prehabilitering og tidlig rehabilitering samt ivareta og følge opp kreftoverlevere med senskader og utfordringer knyttet til sykdom og behandling
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til å fremme helse, mestring, håp og livskvalitet hos pasienter med kreft og deres pårørende
 • har et bevisst forhold til, og utøver kreftsykepleie på en måte som skåner miljø og natur

Forkunnskapskrav

MKS110 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1, MKSPK1 Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

Anbefalte forkunnskaper

MKS100 Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode, MKS120 Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2, MKS130 Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon, MKS210 Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

Praksis omfatter gjennomsnittlig 30 timer tilstedeværelse på praksissted og 8 timer selvstudie pr uke (totalt 40 timer). En praksisdag er normalt 7,5 time. Studenten skal selv planlegge tid for tilstedeværelse, og studentturnus skal godkjennes av praksislærer og praksisveileder. Det er krav om at min. 50 % av vaktene sammenfaller med praksisveileders turnus. Praksisveiledningen skal hovedsakelig gis av sykepleier med kreftsykepleierkompetanse eller tilsvarende. Minimum 90 % av praksistiden skal være i pasientsituasjoner.Hospitering ved ulike spesialfelt må avtales særskilt og følger gitte rammer og avtaler.For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:
• For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves gjennomført veiledet praksis med maks 10% fravær.

Fravær utover 10% gir ikke grunnlag for vurdering og medfører endret studieprogresjon. Dersom fravær ut over 10 prosent er dokumentert med sykemelding regnes det ikke som et forsøk. Udokumentert fravær ut over 10 prosent regnes som et forsøk. Studentene plikter å melde fra om fravær til avdelingen og praksislærer. Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet.
• Mål for praksis med utgangspunkt i læringsutbytter;

I starten av hver praksisperiode skal studenten skrive egne tiltaksplaner for å oppnå læringsmålene i praksis med utgangspunkt i egne læringsforutsetninger og rammene ved avdelingen der praksis skal gjennomføres. Læringsmålene skal godkjennes av både praksislærer og praksisveileder. Læringsmålene skal være konkrete, relevante, realistiske og målbare. Dette danner utgangspunkt for veiledning og vurdering.
• Skriftlig selvvurdering i form av Læringslogg danner utgangspunkt for midt- og sluttvurdering.
• Individuelt fagnotat, med muntlig fremlegg i praksisarena. Omfang: inntil 1500 ord. Selvvalgt pensum skal anvendes. Studentene får skriftlig tilbakemelding fra medstudenter på besvarelsen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gry Ciekals Wallgren

Arbeidsformer

Veiledet praksis, refleksjonsgrupper, muntlig framlegg, fagnotat, læringslogg og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto