Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

Emnet gir en fordypning i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, kunnskapsbaserte fagprosedyrer og oversiktsartikler. Studenten kan velge fordypning i den spesifikke metodiske tilnærmingen som er tilknyttet problemstilling for masteroppgaven. Gjennom emnet vil studenten utvikle avanserte kunnskaper og ferdigheter innenfor valgt metodisk tilnærming som brukes for å studere helse, sykdom og helsetjeneste. Det tilbys parallelle forelesninger og seminarer i både teoretiske og praktiske aspekter innen aktuelle forskningsmetoder ved den valgte metodiske tilnærmingen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MMF202

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Fordypning i kvalitativ metode
 • Statistikk
 • Forenklet systematiske kunnskapsoppsummering
 • Kunnskapsbasert fagprosedyre

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert innsikt i de metodologiske og metodiske tilnærminger som skal besvare valgt problemstilling og forskningsspørsmål til masteroppgaven
 • kunnskap om behandling og sikker lagring av data

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • gjennomføre systematisk litteratursøk
 • planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante metoder
 • reflektere kritisk over de metodologiske og metodiske sidene ved egen forskning innenfor eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende metode og analyser som kan besvare valgt problemstilling innenfor masteroppgaven
 • bidra til at forskningsetiske vurderinger og rutiner for behandling og lagring av data blir ivaretatt i eget prosjekt
 • kan formidle og kommunisere kritiske overveielser ved valgt metode til masteroppgaven

Forkunnskapskrav

MAN210 Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1, MANP20 Anestesisykepleie - praksis 2, MIS210 Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MISP10 Intensivsykepleie – praksis 1, MISP20 Intensivsykepleie – praksis 2, MOP210 Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1, MSS200 Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått Alle 1)

1) Alle hjelpemiddel under forberedelse til presentasjonen


Studentene skal muntlig presentere valgt metode etter oppsett for metodekapittelet i masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Irene Sirevåg

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesninger, digital undervisning, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 150 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto