Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

Emnet har et sykepleie-, medisinsk- og helsevitenskapelig perspektiv og skal gi studenten en grunnleggende forståelse for fagets egenart. Emnet skal forberede studenten til å kunne utøve trygg og omsorgsfull operasjonssykepleie i et kirurgisk pasientforløp. Emnet vektlegger kunnskaper i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse, samt relevant digital og teknologisk kompetanse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOP210

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Operasjonssykepleie; fag, funksjon og historie.
 • Aseptiske teknikk og infeksjonsforebygging
 • Kirurgiske instrumenter og steriliseringsprosessen
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Smertefysiologi og smertevurdering
 • Smittevern, mikrobiologi og infeksjonsmedisin
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Medisinsk teknisk utstyr og strålevern

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om operasjonssykepleiernes ansvars- og funksjonsområder og fagområdets historie
 • inngående kunnskap om organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi
 • avansert kunnskap om mikrobiologi og smittevern
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for operasjonssykepleie
 • avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden
 • bred kunnskap om lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og relevante digitale verktøy
 • inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • analysere det perioperative pasientforløpet og sikre kontinuitet i operasjonssykepleie.
 • analysere og planlegge relevant smittevernsarbeid
 • anvende aseptisk teknikk ved forberedelse og gjennomføring av kirurgiske prosedyrer
 • anvende relevante dokumentasjonsverktøy for operasjonssykepleie
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere og anvende operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • anvende kunnskap og ferdigheter til å dokumentere, formidle, og evaluere informasjon om operasjonspasienten
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærværsplikt i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75 %. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50 %. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Malin Maria Dramdal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 440 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto