Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

Emnet skal gi studenten inngående kunnskap og forståelse for å utøve personsentrert omsorg i operasjonssykepleie og kirurgisk behandling. Studenten skal kunne kombinere sykepleie-, medisinsk-, og helsevitenskapelig kunnskap. Emnet gir kunnskaper i følgende kompetanseområder; fag og profesjon, klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse, faglig ledelse og samhandling, helserett, samt kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOP211

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Personsentrert omsorg og psykososialt arbeidsmiljø
 • Profesjonsetikk og kulturforståelse
 • Forebygge leiringsskader og hypotermi
 • Kirurgi, anatomi og kirurgiske teknikker
 • Helserett
 • Pasientsikkerhet
 • Samhandling, kommunikasjon og ikke-tekniske ferdigheter
 • Faglig ledelse og kvalitetsarbeid
 • Anestesi og postoperativ sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk
 • avansert kunnskap om personsentrert operasjonssykepleie
 • inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø
 • avansert kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi
 • inngående kunnskap om kirurgi og kirurgiske undersøkelser, herunder pre- og postoperativ sykepleie
 • avansert kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende
 • inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for operasjonssykepleie
 • inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsforståelse, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetskultur for å forbedre og kvalitetssikre operasjonssykepleien
 • inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av operasjonssykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve personsentrert operasjonssykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • analysere, vurdere og håndtere etiske dilemma relatert til operasjonssykepleie
 • bruke relevante metoder i kommunikasjon, samhandling og veiledning til pasienter og pårørende i komplekse situasjoner
 • analysere risikofaktorer hos operasjonspasienten og kirurgisk inngrep/undersøkelse for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • analysere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor operasjonssykepleie til helsepersonell og allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % obligatorisk nærvær i undervisningen
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75 %. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50 %. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Irene Sirevåg

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 250 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111_1) 5
Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto