Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig, veiledet vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i operasjonssykepleie. Problemstillingen må bygge på et helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Masteroppgaven skal beskrive vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er basert på øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium kan studenten søke opptak til PhD-studier. Det er utarbeidet en egen veileder til masteroppgaven i spesialsykepleie (30 sp).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOPMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av masterseminarer og veiledning med fokus på tema, forskningsetikk og forskningsmetode, og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng. Tema og problemstilling utarbeides i samarbeid med praksisfeltet eller kan være tilknyttet pågående, relevante forskningsprosjekter. Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven, som må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven starter.

Som metodisk tilnærming kan studenten velge kvalitativ metode, kvantitativ metode, forenklet systematisk kunnskapsoppsummering eller kunnskapsbasert fagprosedyre.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, forskningsprosessen, vitenskapelig arbeid, kvalitetsarbeid og forskningsetikk, herunder personvernreguleringer og krav til innsamling og håndtering av data, som er relevant for operasjonssykepleie
 • spesialisert innsikt i de valgte metodiske tilnærmingene i det aktuelle forsknings- eller kvalitetsarbeidet
 • avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av operasjonssykepleie.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjennomføre et systematisk litteratursøk
 • analysere og anvende teori og metoder til å formulere og strukturere faglige og teoretiske problemstillinger innen operasjonssykepleie
 • analysere og forholde seg kritisk til forsknings-, bruker- og erfaringskunnskap for å medvirke til utvikling av tjenesten
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset operasjonssykepleiefaglig forsknings- eller kvalitetsarbeid under veiledning og i tråd med forskningsetiske prinsipper.
 • bruke pedagogiske prinsipper og metoder til formidling og opposisjon under masterseminaret.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende og formidle forsknings- eller kvalitetsarbeid for å bidra til utvikling av operasjonssykepleiefaget og helsetjenesten
 • analysere, konkludere og formidle faglige problemstillinger innenfor operasjonssykepleie
 • analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innen operasjonssykepleie
 • formidle resultater fra masterprosjekt til praksisfeltet og eget fagområde

Forkunnskapskrav

Alle forutgående emner på studiet må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 3 Semestre Bokstavkarakterer

Eksamen består av en skriftlig masteroppgave. Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe, eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe. I tillegg skal det utformes en poster av sammendraget som vedlegges oppgaven.Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper på to.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan for masteroppgave, Framlegg av prosjekt og opposisjon i masterseminar med minimum. 75% oppmøte

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Skriftlig arbeidskrav, masterseminar, veiledning og formidling av egen forskning. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 775 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS_1) 30

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto