Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

Emnet skal gi studenten en grunnleggende forståelse for operasjonssykepleie, for å kunne ivareta operasjonspasienten i et kirurgisk pasientforløp. Hovedfokus vil være å beherske grunnleggende operasjonssykepleie, aseptisk teknikk, kirurgisk assistanse og bruk av medisinsk teknisk utstyr. Studenten skal kunne gi omsorg, redusere stress og forebygge komplikasjoner hos operasjonspasienten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOPP10

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Grunnleggende operasjonssykepleie
 • Aseptiske teknikk og infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Kirurgiske instrumenter og steriliseringsprosessen
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring
 • Medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om operasjonssykepleier sin funksjon- og ansvarsområder
 • inngående kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden
 • inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere det perioperative pasientforløpet og sikre kontinuitet i operasjonssykepleie
 • bruke relevante dokumentasjonsverktøy ved dokumentasjon av operasjonssykepleie
 • utføre avanserte ferdigheter i aseptisk arbeidsmetode
 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter om kirurgiske instrumenter og sterilforsyningskjeden
 • administrere og bruke relevant teknologi, inkludert medisinsk-teknisk utstyr under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere og drøfte etiske dilemmaer, og kommunisere disse i faglige diskusjoner
 • anvende kunnskap og ferdigheter til å dokumentere, formidle, og evaluere informasjon om operasjonspasienten
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter og har god innsikt i egen kompetanse og begrensninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 1 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for operasjonssykepleierutdanning.I tillegg skal studenten ha godkjent en skriftlig oppgave tilknyttet praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Malin Maria Dramdal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie og skriftlig oppgave. Emnet har et arbeidsomfang på ca 310 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - Kliniske studier I (MOP112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto