Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

Emnet skal videreutvikle studentens forståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde. Studenten skal kunne utøve personsentrert operasjonssykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser og utvikle inngående ferdigheter i klinisk vurderings-, beslutnings og handlingskompetanse innen operasjonssykepleie. I tillegg vektlegges personlig faglig ledelse, koordinering og samhandling som skal ivareta pasientsikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOPP20

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Operasjonssykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Personsentrert operasjonssykepleie
 • Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og behandling
 • Leiring og hypotermi
 • Situasjonsforståelse, kommunikasjon og samhandling
 • Pre- og postoperativ sykepleie
 • Organisasjon, ledelse og miljø i operasjonsavdelinger

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi
 • avansert kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende
 • avansert kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og undersøkelse perioperativt

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • bruke relevant kunnskap for klinisk beslutningstaking og handling relatert til symptomer og kliniske tegn hos operasjonspasienten
 • analysere og vurdere risikofaktorer i gjennomføring av kirurgisk leiring
 • analysere og vurdere risikofaktorer for å forebygge utilsiktet hypotermi
 • bruke metoder for å sikre korrekt utstyrsplassering på operasjonsstua
 • koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av operasjonspasienten gjennom pasientforløpet

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • anvende kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utøve personsentrert operasjonssykepleie
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i operasjonssykepleie for å utføre kliniske vurderinger, beslutninger og handlinger i samarbeid med egen og andre faggrupper
 • anvende kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientsikkerheten i risikofylte overganger i det perioperative forløpet

Forkunnskapskrav

MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 2 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for operasjonssykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Malin Maria Dramdal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring og selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca 275 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - Kliniske studier I (MOP112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto