Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne utøve avansert operasjonssykepleie. Emnet skal gi avansert ferdigheter i klinisk vurdering-, beslutning og handlingskompetanse innen operasjonssykepleie, I tillegg skal faglig ledelse, koordinering og samhandling i teamet videreutvikles for å ivareta pasientsikkerhet. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig operasjonssykepleier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOPP30

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2024

Innhold

 • Organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten
 • Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og behandling
 • Operasjonssykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling
 • Ikke-tekniske ferdigheter
 • Medisinsk teknisk utstyr, kontroll og vedlikehold 
 • Ressursbruk og prioriteringer

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres.
 • avansert kunnskap om operasjonsavdelingens oppbygning, utforming og funksjoner
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold, kontroll og feilsøking av aktuelt medisinsk teknisk utstyr

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • analysere, gjennomføre og lede relevant smittevernsarbeid i det kirurgiske teamet
 • selvstendig administrere og bruke relevant teknologi, inkludert medisinsk-teknisk utstyr.
 • bruke pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise studenter og kollegaer i faglige og etiske utfordringer
 • analysere risikofaktorer hos operasjonspasienten og kirurgisk inngrep/undersøkelse for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • innhente og tilpasse spesialisert kunnskap fra relevante fagområder og anvende kunnskapen i utøvelsen av operasjonssykepleie
 • anvende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutte situasjoner på en sikker og trygg måte i samarbeid med veileder
 • ta ansvar og iverksette tiltak som stimulerer til samhandling
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i ledelse, både i den sterilt utøvende og koordinerende funksjonen.

Forkunnskapskrav

MOP210 Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1, MOPP20 Operasjonssykepleie – Praksis 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 3, må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonale retningslinjer for operasjonssykepleiere.I tillegg skal studenten ha godkjent et gruppearbeid tilknyttet praksis

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring, gruppearbeid og selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca 300 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - Kliniske studier II (MOP122_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto