Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne utøve avansert operasjonssykepleie. Emnet skal gi avansert ferdigheter i klinisk vurdering-, beslutning og handlingskompetanse innen operasjonssykepleie, I tillegg skal faglig ledelse, koordinering og samhandling i teamet videreutvikles, for å ivareta pasientsikkerhet. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig operasjonssykepleier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MOPP40

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2025

Innhold

 • Selvstendig organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten
 • Veiledning av medstudenter og andre yrkesgrupper
 • Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og behandling
 • Operasjonssykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling
 • Ikke-tekniske ferdigheter i teamarbeid
 • Medisinsk teknisk utstyr, kontroll, vedlikehold og feilsøking
 • Ressursbruk og prioriteringer

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområder

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere, vurdere og gjennomføre operasjonssykepleie både i sterilt utøvende og koordinerende funksjon for å sikre et effektivt og trygt pasientforløp
 • bruke relevante metoder i kommunikasjon, samhandling og veiledning til pasienter og pårørende i komplekse situasjoner.
 • analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og bærekraft i prioritering, koordinering, administrering, iverksetting og evaluering av operasjonssykepleie
 • bruke relevante metoder for pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid
 • analysere og forholde seg kritisk til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • bidra til faglig forsvarlig implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i bruk og utvikling av teknologi innen operasjonssykepleie
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og å arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og vite når disse bør involveres
 • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Forkunnskapskrav

MMF202 Fordypning i forskningsmetode, MOP210 Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MOP211 Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet, MOP220 Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie, MOPP10 Operasjonssykepleie – praksis 1, MOPP20 Operasjonssykepleie – Praksis 2, MOPP30 Operasjonssykepleie – praksis 3, MSS200 Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 3 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for operasjonssykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Malin Maria Dramdal

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, simulering, ferdighetstrening, e-læring og selvstudie arbeidskrav. Emnet har et arbeidsomfang på ca 275 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - Kliniske studier II (MOP122_1) 5
Operasjonssykepleie - Kliniske studier III (MOP123_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto