Hopp til hovedinnhold

Finansregnskap MRR100

Emnet er et grunnleggende emne i finansregnskap på masternivå, og tar utgangspunkt i regnskapsteori og internasjonal regnskapsregulering i form av en lang rekke internasjonale (IFRS) regler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRR100

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

En student har ved fullføring

  • Kunnskap om formålet med finansregnskapet og innhold i sentrale internasjonale regnskapsregler (IFRS).
  • Kunnskap om IFRS' konseptuelle rammeverk, internasjonal regnskapsutvikling, og reguleringsorganer.
  • Kunnskap om sentrale begrep innenfor regnskapsteori, vitenskapelige metoder og forskningsretninger innenfor emnet finansregnskap.

Ferdigheter:

En student kan ved fullføring

  • Forstå og anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon i praktisk problemløsning.
  • Selvstendig identifisere og kritisk analysere sentrale skjønnsbaserte regnskapsspørsmål.
  • Forklare sentrale regnskapsregler under IFRS.
  • Forklare sentrale prinsipper i IFRS-rammeverket og kople disse sammen med enkelte regnskapsstandarder.
  • Kommunisere om problemstillinger innenfor finansregnskap med både spesialister og allmennheten.
  • Reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
  • Presentere og diskutere selvstendige analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger alene eller som deltaker i gruppe.
Innhold

Emnet gir en solid innsikt i internasjonal regulering (IFRS) av sentrale regnskapstemaer. Emnet behandler temaer som inntektsføring, driftsmidler, varelager, nedskrivninger, immaterielle eiendeler og leieavtaler. Undervisning baseres i stor del på case og eksempler.

Emnet inneholder også en gjennomgang av regnskapsteori og en enkel introduksjon til regnskapsforskning. I denne delen diskuteres regnskapets formål, agentteori, måleteori og det konseptuelle rammeverket.

Emnet er en del av et campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium og aktiv deltakelse på forelesning og seminar forventes fra deltakerne. Undervisning foregår på norsk og engelsk. Eksamen kan besvares på norsk og engelsk.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BRE320 Årsregnskap, BRE330 Revisjonsteori og metode, BRE340 Skatterett - revisoreksamen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer A - F 1) Godkjent kalkulator. , Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. , Revisors håndbok.

1) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer
Emnet har i utgangspunktet obligatorisk arbeidskrav i form av individuelle skriftlige innlevering. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars Atle Kjøde
Faglærer: Terje Heskestad
Studieprogramleder: Lars Mattias Hamberg
Arbeidsformer
Undervisning er basert på forelesninger og diskusjon av case i plenum. Arbeidsmengde: omtrent 280 timer.
Åpent for
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto