Hopp til hovedinnhold

Skatt og avgift MRR110

Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRR110

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Studenten skal ha:

  • Kunnskap om sentrale prinsipper knyttet til selskapsskatterett
  • Kunnskap om oppbygging og innhold av selskapsskatteretten
  • Kunnskap om sentrale norske selskapsskatteregler
  • Kunnskap om de sentrale sidene av Norsk merverdiavgiftsrett
  • Grundig forståelse for reglene for skattlegging av virksomhet og eiere av virksomhet, herunder selskap og selskapseiere
  • Grunnleggende forståelse for forholdet mellom regnskaps- og skatterettslige regler
  • Innsikt i reglene for skattemessige avskrivninger
  • Oversikt over grunnleggende internasjonal skatterett herunder skatteavtaler
  • Oversikt over reglene omkring omgåelse av regelverket

Ferdigheter

  • Studentene skal ha god oversikt over og innsikt i de sentrale reglene for skattlegging av virksomheter.
Innhold
Temaet for kurset er de sentrale reglene om skattlegging av virksomheter, med hovedvekt på aksjeselskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at studentene har kjennskap til grunnleggende skatterett.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer. , 1) Revisors håndbok.

1) Herunder utskrift av lover, forskrifter og stortingets skattevedtak fra lovdata

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Studieprogramleder: Lars Mattias Hamberg
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgavegjennomgang/seminar.

Kurset streames ikke.

Forventet arbeidstid med emnet er omtrent 280 timer

Åpent for
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto