Hopp til hovedinnhold

Selskapsrett MRR130

Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRR130

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og, ferdigheter:

Kunnskap:

 • Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres.
 • Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten.
 • Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform. 

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene i selskapsretten, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer, for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling.
Innhold
Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Emnet har et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder:
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Erverv og overdragelse av egne aksjer
 • Stiftelse og kapitalforhøyelse
 • Oppløsning og kapitalnedsettelse
 • Omdanning
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Lovsamling, Ordbok. , 1) Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.

1) Allminnelig rettskrivingsbok på bokmål eller nynorsk og allminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til engelsk eller norsk

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Studieprogramleder: Lars Mattias Hamberg
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.

Forventet arbeidstid ca 280 timer.

Emnet streames ikke.

Åpent for
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230) 10
Selskapsrett (BRV340) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto