Hopp til hovedinnhold

Selskapsrett MRR130

Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRR130

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og, ferdigheter:

Kunnskap:

 • Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres.
 • Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten.
 • Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform. 

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene i selskapsretten, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer, for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling.
Innhold
Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Emnet har et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder:
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Erverv og overdragelse av egne aksjer
 • Stiftelse og kapitalforhøyelse
 • Oppløsning og kapitalnedsettelse
 • Omdanning
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Lovsamling, Ordbok. , 1) Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.

1) Allminnelig rettskrivingsbok på bokmål eller nynorsk og allminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til engelsk eller norsk

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Studieprogramleder: Lars Mattias Hamberg
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.

Forventet arbeidstid ca 280 timer.

Emnet streames ikke.

Åpent for
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230) 10
Selskapsrett (BRV340) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto