Hopp til hovedinnhold

Avanserte tema i finansregnskap og revisjon MRR210

Emnet er et videregående emne i finansregnskap og revisjon på masternivå. Emnet skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige resonnement, og anvende disse på avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger. Deler av emnet er forskningsbasert. Da emnet er bygget opp tematisk, kan innhold endres fra år til år.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRR210

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap: En student har ved fullføring  

 • Avanserte overgripende kunnskaper i finansregnskap.
 • Dybdekunnskaper om regnskapssystemet, regnskapsregulering og sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper.
 • Kunnskap om sentrale deler i regnskapsstandarder knyttet til konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger.
 • Kunnskap om sentrale tema og metoder innenfor finansregnskaps- og revisjonsforskning.
 • Dybdekunnskap til å kritisk analysere regnskapet og identifisere skjønnsbasert manipulasjon av regnskapet fra et revisor- og brukerperspektiv.

Ferdigheter: En student skal ved fullføring 

 • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger.
 • Kunne analysere komplekse regnskapsspørsmål og foreta egne resonnementer.
 • Kunne utarbeide konsernregnskap og håndtere konserninterne transaksjoner, virksomhetskjøp og sammenslåinger.
 • Kunne analysere, diskutere og presentere innholdet i vitenskapelige artikler i finansregnskap og revisjon.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
 • Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger alene eller som deltaker i gruppe.
Innhold

Emnet omhandler i sin helhet videregående tema innenfor finansregnskap og revisjon. Da emnet er videregående og bygget opp tematisk, kan innholdet endres fra år til år - innhold annonseres på Canvas i god tid før emnet starter. Emnet tar utgangspunkt i kunnskapen studentene har fra MRR100 (Finansregnskap) og tar opp videregående temaer innen internasjonale regnskapsstandarder. Studentene skal kunne foreta en prinsipiell og kritisk analyse av regelverk under IFRS. Emnet inneholder også en gjennomgang av forskning i finansregnskap og revisjon med fokus på teori, metoder og empiriske resultater.

Kurset er et campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium og aktiv deltakelse på forelesninger og seminar forventes fra deltaker. Undervisning skjer på norsk og engelsk. Eksamen kan besvares på norsk og engelsk.

Forkunnskapkrav
MRR100 Finansregnskap
MRR100, eller tilsvarende grunnleggende kunnskaper i finansregnskap på masternivå.
Anbefalte forkunnskaper
MRR220 Auditing
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F 1) Godkjent kalkulator. 2)

2) Regnskapsstandarder (norsk eller engelsk versjon)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppebaserte innleveringer, Presentasjoner, Oppmøte på to seminar
Emnet har obligatorisk arbeidskrav i form av tre individuelle skriftlige innleveringer og obligatorisk oppmøte på to seminarer med aktivt nærvær. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars Mattias Hamberg
Faglærer: Terje Heskestad
Faglærer: Lars Mattias Hamberg
Arbeidsformer
Undervisning er basert på omtrent 45 timer med forelesninger og to obligatoriske seminar.
Åpent for
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto