Formuerett (MRV120)

I emnet formuerett fremstilles ulike tema fra panteretten, gjeldsforfølgningsretten og den dynamiske tingsretten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRV120

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet formuerett fremstilles ulike tema fra panteretten, gjeldsforfølgningsretten og den dynamiske tingsretten. Det finnes flere forskjellige formuesgoder og flere ulike formuerettigheter. Formuerettigheter i formuesgoder kan erverves på ulike måter, og kan være gjenstand for så vel avhendelse som kreditorbeslag. Regler om hvordan rettsvern etableres mot kolliderende omsetningserverv og kreditorbeslag står sentralt i emnet. Forskjellige regelsett av betydning for rettsstillingen til ulike tredjemenn - så som avhenderens eller skyldnerens rettsforgjenger eller rettsetterfølger - behandles i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:

 • ulike formuesgoder og ulike formuerettigheter
 • regler om hvordan ulike formuerettigheter i ulike formuesgoder kan erverves
 • regler om avtalepant, utleggspant og lovbestemt pant
 • regler om rettsvern for ulike panterettigheter
 • regler om prioritetsforholdet mellom flere panterettigheter
 • regler om tvangsdekning
 • regler om ulike former for kreditorbeslag, særlig utlegg og konkurs
 • insolvens som konkursgrunn
 • regler om motregning i konkurs
 • regler om panterettigheters betydning i konkurs
 • regler om massefordringer, dividendefordringer og dekningsrekkefølgen

Det forventes avansert kunnskap om:

 • regler om kreditorenes beslagsrett
 • regler om konkursdebitors kontrakter
 • regler om omstøtelse
 • regler om rettighetsregistre, især realregistre
 • regler om rettsvern og prioritet
 • regler om avtaleekstinksjon
 • regler om kreditorekstinksjon

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:

 • forstå hvilke hensyn og interesser som gjør seg gjeldende forbundet med ulike formuerettslige spørsmål og konflikter
 • forstå sammenhenger og samspill mellom ulike formuerettslige normer
 • kunne gjøre rede for og anvende formuerettslige normer
 • kunne gjennomføre teoretiske analyser og praktiske drøftelser av formuerettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet formuerett
 • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser av formuerettslige spørsmål
 • kunne vurdere og ta standpunkt til teoretiske, praktiske og rettspolitiske spørsmål av formuerettslig art

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen og karakterjusterende muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Lovsamling og særtrykk av lover
Skriftlig eksamen 0/1 6 Timer Bokstavkarakterer Lovdata, Ordbok,

Skriftlig eksamen vil gi en foreløpig karakter. Etterfølgende muntlig eksamen er justerende, og vil sammen med skriftlig eksamen gi endelig karakter. Skriftlig eksamen må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen. Under muntlig eksamen kan man få spørsmål om eller i forlengelsen av den skriftlige eksamenen. Spørsmålene under muntlig eksamen kan også omhandle andre deler av emnet.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger (ca. 30 timer), seminar og oppgavegjennomgang (ca. 30 timer) samt selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Formuerett (MFJ220_1) 20

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto