Skatt og avgift (MRV210)

Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor skatt- og avgiftsrett, og skal sette studentene i stand til å utvikle selvstendige, rettslige resonnement og bruke rettskilder. Emnet bygger videre på introduksjonsemnet i skatterett på bachelornivå.

Dette er et valgemne. Emnet tilbys under forutsetning av et tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minimum 10), innen 20.august.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRV210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Temaet for emnet er de sentrale reglene om skattlegging av virksomheter, med hovedvekt på aksjeselskap.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Studenten skal ha:

  • Kunnskap om sentrale prinsipper knyttet til selskapsskatterett
  • Kunnskap om oppbygging og innhold av selskapsskatteretten
  • Kunnskap om sentrale norske selskapsskatteregler
  • Kunnskap om de sentrale sidene av Norsk merverdiavgiftsrett
  • Grundig forståelse for reglene for skattlegging av virksomhet og eiere av virksomhet, herunder selskap og selskapseiere
  • Grunnleggende forståelse for forholdet mellom regnskaps- og skatterettslige regler
  • Innsikt i reglene for skattemessige avskrivninger
  • Oversikt over grunnleggende internasjonal skatterett herunder skatteavtaler
  • Oversikt over reglene omkring omgåelse av regelverket

Ferdigheter

  • Studentene skal ha god oversikt over og innsikt i de sentrale reglene for skattlegging av virksomheter

Forkunnskapskrav

Grunnleggende skatterett.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Ordinær eksamen arrangeres både vår og høst.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Benn Folkvord

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgavegjennomgang/seminar.

Kurset streames ikke.

Forventet arbeidstid med emnet er omtrent 280 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatt og avgift (MFJ110_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto