Prosedyrekonkurranser (MRV280)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRV280

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet Prosedyrekonkurranser innebærer deltakelse i prosedyrekonkurranse, enten intern (organisert ved UiS), nasjonal eller internasjonal. Målet med emnet er å utvikle studentens evne til å bygge opp juridisk argumentasjon og kunne presentere den muntlig og skriftlig. Studentene skal løse praktiske oppgaver i et team, og få et innblikk i advokatenes rolle i en rettsak. Prosedyrekonkurranse vil ha et fagspesifikt innhold avhengig av hvilken prosedyrekonkurranse studentene deltar i.  

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter 

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha avansert kunnskap om de grunnleggende prinsippene og regler som gjelder i prosess
 • ha inngående kjennskap til kultur og kutymer i en rettsal
 • ha gode presentasjons og kommunikasjonsferdigheter
 • ha gode forhandlingsevner
 • vite hvordan man opptrer overfor en dommer og andre aktører i en rettssal

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne føre en sak for retten
 • kunne analysere rettskilder og identifisere relevante problemstillinger i en sak
 • kunne kritisk analysere lovgivning og rettspraksis
 • kunne vise evne til samarbeid
 • kunne bruke retoriske ferdigheter og uttrykke seg hensiktsmessig i ulike situasjoner
 • kunne utarbeide prosess-skriv i forbindelse med en rettssak
 • kunne presentere en påstand på en overbevisende måte
 • kunne reflektere over potensielle etiske spørsmål i en rettssak
 • kunne fordype seg i et spørsmål og finne relevante rettskilder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave Bestått/ Ikke bestått
Muntlig eksamen Bestått/ Ikke bestått

Den skriftlige delen av eksamen innebærer innlevering av et prosess-skriv. For bestått må endelig utkast godkjennes av ansvarlige faglige veiledere. Den muntlige delen av avsluttende eksamen består av den generalprøven som finner sted ved Handlshøgskolen UiS før de muntlige rundene i den respektive konkurransen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aaron Martin Cooper

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Felles kjerneundervisning for alle forhåndsgodkjente konkurranser om å skrive prosess-skriv og om muntlig presentasjon og prosedyreteknikk. 

Veiledning. 

Alle prosedyrekonkurransene er case-basert, dvs. at studentene skal føre en hypotetisk sak utfra et forhåndsdefinert faktum. I dette arbeidet blir studentene veiledet fra jurister fra arbeidslivet med erfaring fra domstolene, enten som dommer eller advokat.  Det er også mulig å få intern veiledning fra faglærere for forskjellige konkurranser.  

For å få godkjent emnet, må du først på egenhånd melde deg til en prosedyrekonkurranse. Prosedyrekonkurransene må være forhåndsgodkjent av fakultetet. For at deltagelsen din skal kunne bli godkjent som et bestått valgemne, merk at du også må melde deg til emnet innen ordinære oppmeldingsfrister i studentweb. Studenter skal selv danne lag, finne finansiering og melde seg på aktuelle konkurranser.  Studenter må kunne dokumentere deltagelse i de ulike konkurransene for å få emnet godkjent. 

Dersom du deltar på en konkurranse som ikke er på oversikten over godkjente konkurranser kan du kontakte fakultetet for å undersøke om denne også kan danne grunnlag for godkjenning.

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto