Masteroppgave (MRVMAS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRVMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et større, selvstendig arbeid som skrives på slutten av masterstudiet i rettsvitenskap. Avhandlingen skal demonstrere at studenten kan utforske ukjente rettslige problemstillinger, organisere rettsinformasjon og formidle juss til andre. Masteroppgaven skal ta for seg et juridisk, eller hovedsakelig juridisk emne.

Studenten har selv ansvar for valg av tema og progresjon, men universitetet tilbyr hver kandidat 15 timer individuell veiledning.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskap og ferdigheter

Kunnskap:

Studenten skal ha

  • avansert teoretisk kunnskap innenfor fordypningen for masteroppgaven
  • avansert kunnskap om forskningsmetode
  • inngående kjennskap til den juridiske metodelæren
  • inngående kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet
  • avansert kunnskap om regler for akademisk skriving, herunder krav til kildehenvisninger og god skikk ved kildebruk

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å

  • utforme en prosjektskisse som grunnlag for masteroppgaven
  • finne og analysere de relevante problemstillingene som temaet til masteroppgaven reiser
  • selvstendig bruke den juridiske metodelæren
  • gjøre kildekritiske betraktninger om kildene som benyttes

Forkunnskapskrav

Minimum 60 sp. Alle førsteårsemner må være bestått.

Eksamen / vurdering

Master's thesis and oral assessment

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Master's thesis and oral assessment 1/1 Bokstavkarakterer
Master's thesis 0/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid. Den skal inneholde både teoretiske og empiriske elementer. En masteroppgave bør normalt være på ca. 12.000 ord +/- 10 pst. Oppgaver over 15 000 ord blir ikke sensurert. or oppgaver som skrives i gruppe, øker ordgrensen med 75 %. Fot- og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg regnes ikke med. Besvarelser som avvises som følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere semester. Det gis ikke ekstra veiledning ved slik omarbeidelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen 1. desember, 3.semester. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder for at studenten skal kunne levere masteroppgave. Prosjektskissen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, metode og teori, og oversikt over tilgjengelig litteratur og rettspraksis. En oversikt over temaområder, de ulike faglærerne, samt en masteroppgavebank, blir lagt ut på Canvas i slutten av 3. semester.

Endelig karakter settes etter muntlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lana Bubalo

Studiekoordinator:

Monica Lange

Arbeidsformer

Studentene skal velge tema/problemstilling og sende dette til HH innen en gitt tidsfrist. Studenten får i etterkant oppnevnt veileder.

Studenter har rett til 15 timer veiledning per oppgave. Veileder og student lager en plan for gjennomføring av veiledningen. Veiledningen kan gjennomføres ved fysiske eller digitale møter og per mail hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg.

I uke 36 og 40, tredje semester, holdes det arbeidsseminar der studentene skal lære mer om masteroppgaven, samt arbeide med sin egen prosjektskisse. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den skriftlige veiledningen for masteroppgaven (som også blir gjort tilgjengelig på Canvas). I tillegg tilbys det kurs i litteratursøk og kildekritikk og akademisk skriving i samarbeid med universitetsbiblioteket.

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto