Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

Emnet skal gi studenten inngående kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (2/3), samt i vitenskapsteori, kunnskapsbasert praksis og etikk (1/3). Studenten får opplæring i bruk av sentrale metodiske tilnærminger hvor også et kjønnsperspektiv inngår. I tillegg vil innsikt i forskningsetiske utfordringer og overveielser være en integrert del av emnet


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSS200

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Vitenskapsteori, etisk teori og forskningsetikk
 • Kjønnsperspektiv
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om etisk refleksjon
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen og forskningsetikk som er relevant for spesialsykepleie.
 • inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid innen spesialsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen spesialsykepleie
 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere faglig etiske problemstillinger fra praksis
 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten
 • formidle og kommunisere om forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk nærvær i undervisningen, Diskusjons-artikkel

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

En diskusjons-artikkel er et arbeidskrav som skal omhandle vitenskapsteori og etikk. Pensumlitteratur og annen aktuell litteratur trekkes inn. Artikkelen skal være på 2000 ord (+/- 10%). Studentene kan skrive artikkelen individuelt eller i grupper på to eller tre. Artikkelen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesninger, digital undervisning, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 375 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100_1) 15

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto