Masterprosjekt (MUM201)

Emnet innebærer fordypning i eksempelvis et tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori. Det er hovedinstrumentet som er i fokus i dette emnet. I utgangspunktet er den enkelte hovedinstrumentlærer veileder for sine respektive studenter, dersom ikke annet er spesifisert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM201

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Masterarbeidet skal være et selvstendig, kritisk og utforskende arbeid som har et tydelig fokus.

I masterprosjektet skal studenten forske på egen utøvelse, fordype seg for eksempel i et tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk eller improvisatorisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt under veiledning

Kunnskaper:

  • ha kunnskap om teori og metode til utarbeidelse av et masterprosjekt

Ferdigheter.

  • bruke relevante metoder for kunstnerisk og annen forskning på en selvstendig måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MUM807 Metode- og fortolkningslære

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen med presentasjon 1/1 60 Minutter Bokstavkarakterer

Masterprosjektet skal avspeile et høyt kunstnerisk nivå og grad av selvstendighet, og avsluttes med en kombinasjon av utøvende uttrykk og refleksjon/forskning. Eksamenen innebærer å holde et konsert- eller demonstrasjonsforedrag av 45-60 minutters varighet i høstsemesteret, fordelt på anslagsvis 2/3 spill/sang/utøving og 1/3 muntlig presentasjon/refleksjonskomponent. Alt etter emne og karakter av arbeidet kan fordelingen være mer halvt om halvt. For veileder bør det foreligge et manus for den tekstlige fremstillingen, men for juryen holder det med noen stikkord eller bombepunkter, supplert med evt. annet materiell (partitur el.l.). Konsertforedraget skal være tenkt for et publikum bestående av masterstudenter. Presentasjonen etterfølges av en samtale med juryen der kandidaten får anledning til å svare på spørsmål og utdype aspekter ved arbeidet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Innlevering av prosjektbeskrivelse ved slutten av 2. semester av studiet. Prosjektbeskrivelsen fylles ut i egen mal, som inkluderer foreløpig tittel på prosjektet, beskrivelse av temaet som er valgt, fremdriftsplan, foreløpig repertoarliste, og dokumentasjonsform. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av hovedinstrumentlærer og veileder. Den kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedinstrumentlærer/veileder. Studenten er selv ansvarlig for progresjon i masterarbeidet og må gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til hovedinstrumentlærer og veileder (innspillinger, noter, skriftlig arbeid etc.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olaf Eggestad

Emneansvarlig:

Petter Frost Fadnes

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis undervisning av hovedinstrumentlærer og ev. akkompagnatør samt tildeles timer i individuell veiledning for de teoretiske / kontekstuelle aspekter ved arbeidet.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto