Hovedinstrument I - Klassisk (MUM501KD)

Hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill, solosang og dirigering. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter.

For klassisk skal det inkluderes minst ett samtidsmusikkverk. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. I emnet inngår også en valgfri utøvende kreativ spesialisering. Spesialiseringen kan være av utøvende (solo-. kammermusikk- eller ensembleutøving) eller skapende/kompositorisk art. Utøvende/kreativ spesialisering kan gjennomføres i samarbeid med interne krefter ved fakultetet og/eller sammen med eksterne profesjonelle aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM501KD

Versjon

2

Vekting (stp)

40

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsakelig solospill. Det skal innstuderes et nytt repertoar/spilleliste for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Det skal normalt inneholde musikk fra flere stilarter og det skal inkluderes minst ett samtidsmusikkverk.

Utøvende/kreativ spesialisering tar utgangspunkt i valgt spesialiseringsområde, enten denne er utøvende eller skapende. Det skal være et tydelig skille mellom utøvende hovedinstrument av solistisk karakter, som leder fram mot eksamen, og utøvende/kreativ spesialisering.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå
  • kunne innfri utøverkrav i henhold til spesialiseringen

Kunnskaper:

  • demonstrere kunnskaper om metoder som fremmer egen faglig utvikling
  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert kunnskap innen sitt spesialiseringsområde

Ferdigheter:

  • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet og formidle musikk i en offentlig kontekst
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret, med repertoar på 35-45 minutter avhengig av instrument. Det settes én karakter som skal beskrive totalvurderingen av konsertens ulike komponenter. Kammermusikk kan utgjøre inntil en tredjedel av konsertprogrammet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning, gjennomføring av utøvende semesterprøve til jul, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter, dette inkluderer masterfora.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste, inkludert spesialiseringsområdet, skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Det forventes at studentene møter på alle masterfora. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto