Oppføringspraksis (MUM702)

Emnets hovedfokus er forholdet mellom notasjon og klingende tekst gjennom skiftende epoker og idealer. Det undervises både historisk, biografisk og musikkteoretisk. Emnet tar for seg de kollektive (samfunnsmessige, teknologiske, ideologiske, stilistiske), skolemessige (tradisjons-, undervisningsrelaterte og institusjonelle) og individuelle impulser og årsaker som ligger til grunn for et utøvende resultat.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM702

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Det undervises både historisk, biografisk og musikkteoretisk om prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet til oppføringspraksis og den tilnærming som går under samlebetegnelsen HIP (Historically Informed Performance). Resepsjonshistorie vil veie like tungt som tradisjonelle musikkhistoriske elementer. Emnet vil dels bevege seg på et teoretisk/prinsipielt nivå, dels på et konkret, med utgangspunkt i spesifikke utøvere og deres fremførelser. Lytting og øvelse i differensiert lytting vil inngå som en viktig del av kurset. Sentralt i emnet vil stå en (begynnende) refleksjon over verkontologiske problemstillinger samt en bevisstgjøring om utøveren som musikkhistorisk agent, overfor så vel komponister som publikum. Studenten vil bli innført i distinksjonene mellom spill, fremførelse, interpretasjon og oppføringspraksis og deres tilhørende tradisjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:

Generell kompetanse

  • demonstrere en generell oversikt over utøverens rolle i musikkhistorien
  • reflektere med forankring i kunnskap omkring forholdet og den gjensidige påvirkning mellom komposisjon og utøving

Kunnskaper

  • dokumentere kunnskap om et utvalg viktige utøvere, deres spillestil, tolkninger, historiske betydning og ikke minst posisjon i et oppføringspraktisk perspektiv
  • redegjøre for begrunnede forestillinger om oppføringspraksisbegrepet, og kunne vite noe om de ulike oppføringspraksisers forutsetninger, virkemåter og kjennetegn

Ferdigheter

  • omsette i praksis på eget instrument deler av kunnskapen som er ervervet i kurset

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 3 Uker Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i dette emnet vil være en skriftlig hjemmeoppgave 4500 ord (+/- 10 %), eller kombinasjon av skriftlig 2000 ord (+/- 10 %) og utøvende oppgave dokumentert ved innspilling. Individuell eller gruppeeksamen, etter avtale med faglærer. Gruppeinnlevering vil påvirke omfang av oppgaven.Oppgaven publiseres 3 uker før innleveringsfristen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80% fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olaf Eggestad

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Gruppeundervisning.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto