Kunstfagdidaktikk II (PPU411)

Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, samt faglige, fagdidaktiske og etiske utfordringer i utøvende og skapende kunstfag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU411

Versjon

2

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og samfunnet, legitimering av kunstfagene og estetisk teori og grunnbegreper er sentrale temaer innenfor emnet.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

  • ha kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet
  • ha inngående kunnskap om forskning i kunst og med kunst

Ferdigheter

  • kunne kritisk presentere ulike syn på læring og undervisning i kunstfagene
  • kunne bruke didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet
  • kunne analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av kunstfagundervisningen

Generell kompetanse

  • orientere seg i og forholde seg analytisk og kritisk til aktuell faglitteratur og å utvikle egen praksis
  • kunne bidra i fagfelleprosesser med medstudenter på støttende måter
  • kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og etiske utfordringer i utøvende og skapende kunstfag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til ordinær undervisning
All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Faglærer:

Mari Flønes

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved klasse og gruppeundervisning bestående av forelesninger, diskusjoner, seminarvirksomhet, kollokvie/gruppe-arbeid, og prosjektarbeid. Undervisningen foregår hovedsaklig i vårsemesteret.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto