Musikkdidaktikk II (PPU430)

Emnet omfatter ulike prinsipper og fagspesifikke metoder, arbeidsformer, teknikker og redskaper for tilrettelegging av undervisnings- og formidlingsoppgaver knyttet til instrumentundervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU430

Versjon

3

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, band, storband og orkester).

Systematisk innføring i spilleteknisk progresjon og metoder for å drive opplæring i tråd med denne. Studieteknikk og øvingspsykologi. Innføring i aktuelt lærestoff for instrumentet og ensemblet og prinsipper for analyse av dette.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • kunne kjenne til den grunnleggende sang-/spilletekniske utvikling på sitt instrument og metoder for å løse tekniske problemer hos elevene
 • ha kunnskap om fagspesifikke metoder, arbeidsformer og konsepter for musikkpedagogisk virksomhet.
 • ha kunnskap om relevant solo- og samspillrepertoar for instrumentet/instrumentgruppen og prinsipper for valg av lærestoff og læringsaktiviteter
 • ha inngående kjennskap til gjeldende lærerplaner i musikk for grunnskole, kulturskole og videregående skole (MDD)

Ferdigheter

 • kunne analysere lærebøker/metodeverk og gjøre rede for lærestoffets og læringsaktivitetens betydning for den musikalske utvikling
 • kunne veilede elevene omkring øving og musikkformidling
 • kunne lede og arbeide med relevante ensembler
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver med enkeltelever, grupper, klasser og ensembler
 • kunne beherske ulike metoder for gehørspill og notelæring
 • kunne bruke ulike metoder og arbeidsformer hvor lek, fantasi, nyskaping, improvisasjon og komposisjon står sentralt

Generell kompetanse

 • kunne reflektere over premisser og begrunnelser for musikkpedagogisk virksomhet innenfor kandidatens musikkfaglige hovedområde

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Refleksjonsoppgave 3000 ord, +-10% (individuell), forberedelser til undervisning (2-3 oppgaver). Oppgavene samles til en totalvurdering, og det skal sette én endelig karakter på mappen. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskrift for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Ukentlig klasse- og gruppeundervisning i et definert antall uker spesifisert ved studiestart.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto