Fagdidaktikk - drama og teater (PPU470)

Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til undervisningsarbeid innenfor drama og teater slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Dette omfatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med hvordan ulike arbeids- og uttrykksformer kan nyttes inn i skolepraksis. Det legges vekt på å øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU470

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle det skapende potensialet hos eleven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har studenten kunnskap om:

 • drama og teaterfagets plass og betydning i opplæringen
 • fagområdets filosofi, teoretiske forankring og kulturelle betydning
 • ulike vurderingsformer som egner seg i drama og teater
 • læreplanutvikling og fagområdets stilling og utviklingspotensial i opplæringssystemet
 • hvordan drama og teater har påvirket samfunn og kultur

Ferdigheter

Etter endt emne kan studenten:

 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplaner og tilpasse undervisningen til elevenes forutsetninger, interesser og lokale rammefaktorer
 • samarbeide med andre lærere i planlegging og gjennomføring av drama og teaterpedagogiske forløp, teaterproduksjoner og tverrfaglige prosjektarbeid.
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til skapende drama og teaterpedagogiske prosesser og produksjoner begrunne fagets plass og betydning i opplæringen
 • reflektere over kunstpedagogiske teorier og estetisk dannelse for å forstå barn, unge og voksnes estetiske utvikling og bruke denne innsikten i egen undervisning
 • bruke ulike søkeverktøy for å anvende forskning som grunnlag for faget, dokumentere og evaluere eget arbeid og finne kilder til oppgaver og prosjektarbeid
 • samarbeide med aktuelle partnere i lokalsamfunnet som for eksempel ulike kulturinstitusjoner, bedrifter og offentlige etater.

Generelle kompetanse

Etter endt emne

 • kan studenten utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag
 • har studenten profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • kan studenten reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • har studenten profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • kan studenten bruke relevante metoder for forsøks- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Fagdidaktikk - drama og teater

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave - individuelt arbeid (2500 ord +/- 10%) 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Gruppeoppgave med individuell vurdering tilknyttet teaterformidling 1/2 5 Dager Bestått/ Ikke bestått

Hjemmeoppgaven er et individuelt arbeid (2500 ord +/- 10%).Praktisk-metodisk eksamen er en gruppeoppgave med individuell vurdering tilknyttet teaterformidling.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Følgende arbeid må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

Krav til obligatorisk fremmøte til all undervisning er oppfylt. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Ytterligere fravær vil medføre tap av retten til å møte til eksamen.

En individuell skriftlig oppgave i forkant av praksis.

Praksisrapporter

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Berit Aarrestad

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Ukentlig undervisning med forelesning, praktisk arbeid, individuelt arbeid og ulike former for gruppe-/prosjektarbeid. Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto