Pedagogikk II (PPU505)

Emnet gir innføring i historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiver på danning, utdanning og oppdragelse. Det fokuserer videre på en rekke temaer som er sentrale for lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og utvikling, inkludert pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU505

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og gir innføring i hvordan ulike kulturelle, sosiale og historiske betingelser har formet og formes av pedagogiske praksiser og teorier. Emnet omfatter videre sentrale temaer knyttet til den nåtidige lærerens profesjonelle yrkesutøvelse, som likeverdig og tilpasset opplæring, klasseledelse og inkluderende læringsmiljø, elevers rettigheter inkludert samiske elevers rettigheter, barn og unge i vanskelige livssituasjoner, samt kunstens og kulturens betydning for tilhørighet og identitetsutvikling. Pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid utgjør en sentral komponent i emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om:

 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og yrkesetiske spørsmål og dilemmaer
 • lærerrollen med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø
 • prinsipper for likeverdig og tilpasset opplæring
 • elevenes rettigheter i henhold til opplæringsloven
 • samiske forhold og samiske elevers rettigheter
 • barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
 • hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringer kan ha for barn og unges identitetsutvikling
 • pedagogikkens samfunnsoppgaver i historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiver

Ferdigheter til å:

 • reflektere over yrkesetiske dilemmaer knyttet til arbeidet med undervisning, og i det sosiale samspillet med elevene
 • reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn
 • reflektere over kunstens og kulturens betydning for tilhørighet og identitet
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • identifisere særskilte behov og utfordringer hos barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn
 • forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiver og å kunne reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsutviklinga
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å:

 • reflektere kritisk omkring profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og utfordringer
 • bygge gode relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med kolleger og andre aktuelle aktører i skoleverk og kulturliv
 • søke, behandle og vurdere informasjon, samt anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde/egen praksis
 • orientere deg i faglitteratur, utvikle relevante problemstillinger, utforske og drøfte disse kritisk i dialog med tradisjonelle forståelser i fagfeltet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave (individuell) 3/5 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang oppgave 6000 ord (+-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kari Marie Manum

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Periodiske samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, dialoger/diskusjoner. Undervisningen foregår hovedsaklig på vårsemesteret.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto