Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk II PPU505

Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse,  likeverdig og tilpasset opplæring, estetiske problemstillinger, legitimering av utøvende og skapende kunstfag, aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU505

Versjon

2

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som skal sette vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • kunne forstå historiske, sosiale og kulturelle betingelser og den verdimessige basis for utdanning og oppdragelse
 • ha kunnskap om pedagogisk idehistorie og estetiske hovedretninger i kunstpedagogisk virksomhet
 • kunne gjøre rede for sentrale pedagogiske begreper og deres relevans i opplæringen
 • kunne forstå hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringar kan ha for barn og unges identitetsutvikling
 • kunne forstå prinsippene og å kunne tilrettelegge for likeverdig og tilpasset opplæring
 • kunne gjøre rede for og vise en bred forståelse for kunstfagenes plass, rolle og funksjon i vårt opplæringssystem, samfunn og kulturliv

Ferdigheter

 • kunne delta aktivt i kunst- og kulturpolitiske debatter og argumentere og legitimere for kunstfagenes plass og rolle i skole og samfunn
 • kunne analysere og vurdere estetiske problemstillinger og utfordringer med tanke på undervisning av ulike målgrupper
 • kunne bruke didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet

Generell kompetanse

 • kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og å kunne reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsutviklinga
 • kunne reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og utfordringer i hverdagen
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon, samt anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde/egen praksis
 • kunne delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og frembringe ny forskningsbasert kunnskap i faget
 • vise respekt for ulikheter og tradisjoner i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn
Innhold
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge. Perspektiver på kunstfagenes plass i samfunnet, opplæringssystemet og kulturen belyses.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave (individuell) 3/5 A - F
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter A - F

Omfang oppgave ca. 8000 ord.Emnene PPU505 Pedagogikk II og PPU411 Kunstfagdidaktikk II henger sammen faglig og innleveringer for begge emnene vil være felles og danne grunnlag for karakter i begge emnene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Faglærer: Kari Olene Oma Rønnes
Studiekoordinator: Elina Sofie Christ Borg Björnström
Faglærer: Kari Marie Manum
Arbeidsformer
Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, dialoger/diskusjoner.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS's kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto