Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk II (PPU505)

Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse,  likeverdig og tilpasset opplæring, estetiske problemstillinger, aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU505

Versjon

2

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike perspektiver på likeverdig og tilpasset opplæring/spesialundervisning. Pedagogisk idéhistorie og innføring i estetiske og kunstfaglige grunnbegreper inngår i emnet, samt prinsipper for kompetanseutvikling i musikk, dans, teater og drama hos barn og unge.
Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som skal sette vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • ha kunnskap om pedagogisk idehistorie og estetiske hovedretninger i kunstpedagogisk virksomhet
 • kunne forstå historiske, sosiale og kulturelle betingelser og den verdimessige basis for utdanning og oppdragelse
 • kunne gjøre rede for sentrale pedagogiske begreper og deres relevans i opplæringen
 • kunne forstå prinsippene og å kunne tilrettelegge for likeverdig og tilpasset opplæring
 • kunne tilpasse og differensiere lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidsformer til ulike situasjoner og elevforutsetninger
 • ha kunnskap om læringsstrategier og arbeidsmetoder som kan fremme måloppnåelse
 • kunne forstå hvilken betydning estetiske opplevelser og erfaringer kan ha for barn og unges identitetsutvikling

Ferdigheter

 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • kunne analysere og vurdere estetiske problemstillinger og utfordringer med tanke på undervisning av ulike målgrupper
 • kunne identifisere særskilte behov og utfordringer hos barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep

Generell kompetanse

 • kunne reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og utfordringer i hverdagen
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon, samt anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde/egen praksis
 • kunne delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og frembringe ny forskningsbasert kunnskap i faget
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • vise respekt for ulikheter og tradisjoner i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave (individuell) 3/5 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang oppgave 6000 ord (+-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for utøvende kunstfag. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Per-Erik Petersen
Arbeidsformer
Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, dialoger/diskusjoner.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS's kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto