Praksis - deltid (PPU610)

Praksis er knyttet tett opp til tematikken i pedagogikk og didaktikkemnene på måter som gjør at studentene utvikler sin profesjonskunnskap både gjennom praktisk handling, teoretisk refleksjon og bearbeiding av egne faglige, pedagogiske og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU610

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

4

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisopplæringen skal ha et omfang som tilsvarer 12 - 14 ukers fulltids studium. Praksis skal være veiledet. Praksis skal omfatte både undervisningspraksis og observasjonspraksis. Aktiv praksis, dvs. praksis hvor studenten selv utfører lærerarbeid, må være den dominerende delen av all praksis. For å gjøre studentene i stand til å utføre de oppgaver de vil møte i yrkeslivet, må praksisopplæringen sikte mot å gi en mest mulig realistisk erfaring med en kunstfagpedagogs arbeidssituasjon. Det gis derfor tilbud om praksis på ulike arenaer. Institusjoner som kulturskole, grunnskole og videregående skole vil være de viktigste. Musikk, dans og drama/teater utøves også på andre arenaer, derfor tilbys praksisopplæring også i "det frivillige kulturliv" som for eksempel kor, korps, amatørteater og ulike ensembler. I tillegg har fakultetet sin egen øvingsskole for jazz-improvisasjon. Dette blir i sum et variert praksisfelt innen utøvende og skapende kunstfag, og praksisopplæring vil derfor i noen grad kunne tilpasses den enkelte students kompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

Kunnskap

  • ha kunnskap om lærerens oppgaver, roller og ansvar i opplæringen (musikk, dans, drama/teater)
  • ha kunnskap om grunnskolen, kulturskolen og videregående skole som organisasjon og som arbeidsplass
  • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeidet i praksisskole

Ferdigheter

  • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i sitt respektive kunstfag med utgangspunkt i nasjonale og lokale styringsdokumenter
  • kunne tilpasse opplæringen til elevenes/deltakernes individuelle forutsetninger og praksisstedets rammebetingelser
  • begrunne valg av innhold og metoder i opplæringen
  • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, trygge og helsefremmende læringsmiljøer

Generell kompetanse

  • kunne samarbeide med kolleger, elever, foreldre og aktuelle eksterne samarbeidsparter
  • utvikle yrkesidentitet og yrkesetikk gjennom bl.a. å formulere og drøfte sin egen praksisteori
  • har utviklet profesjonsfaglig digital kompetanse og kunne bruke digitale verktøy i opplæringen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i emnet er en avsluttende vurdering av den samlede praksisinnsatsen til den enkelte student. Vurderingen gir ikke karakter, men uttrykkes gjennom Bestått/ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltaking i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid, inkludert praksisrapporter, er obligatoriske arbeidskrav. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.

Vurdering av den enkelte students praktiske lærerdyktighet skal skje i samarbeid mellom praksislærer og faglærere fra utdanningsinstitusjonen. Studentene skal vurderes etter hver praksisperiode med beslutningen bestått/ ikke bestått. Hver praksisperiode kan gjennomføres inntil to ganger.

Etter avsluttet praksis i andre studieår gis det en avsluttende vurdering uttrykt etter skalaen bestått / ikke bestått. Det vises for øvrig til fakultetets praksishåndbok for utøvende og skapende kunstfag.

Fagperson(er)

Faglærer:

Mari Flønes

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Tidspunkt for praksis kan variere fra student til student i studieløpet. Ved fakultet for utøvende kunstfag vil praksis bli organisert som punktpraksis og i intensive praksisuker.

Åpent for

Bachelorprogram i utøvende musikk Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto