Bærekraft og grønn omstilling (SV100)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SV100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Den igangværende klima- og naturkrise gjør, at vi alle må lære å se oss selv som del av et globalt fellesskap der vi sammen finner løsninger på komplekse og vanskelige utfordringer. Problemene vi står overfor krever samarbeid på tvers av faggrenser og derfor får du i dette emnet muligheten for å bruke din egen faglighet sammen med studenter fra andre fag.

Målet med emnet er at du skal få økt tverrfaglig miljøbevissthet og oppøve grønt medborgerskap. Du får mulighet for å utvikle kritisk og kreativ tenkning og tilegne deg verktøy for å bidra til grønn omstilling og bærekraftig utvikling. For å gjøre dette må du og lære å knytte teoretisk kunnskap til reelle samfunnsutfordringer. Særlig kommer du til å øve opp evnen til dialog med representanter fra andre fag, og få erfaring med at løsninger på store problemer krever kunnskap fra flere felt.

Natur- og klimakrisen er knyttet til komplekse globale systemer med ulik fordeling av hvem som produserer miljøproblemer og hvem som påføres belastningene. Å skape samfunn som bidrar til en bærekraftig verden krever særlig oppmerksomhet om tre ulike tema: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. Disse omtales ofte som de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse forholdene som avgjør om noe er bærekraftig eller ikke, ifølge FN-sambandet. Studentene vil bli utfordret på at det også finnes andre måter å tenke bærekraft enn det som ligger i FNs bærekraftmål.

Studenter som tar emnet, kan blant annet lære om:

 • Klimafysikk
 • Miljøbevegelsens- og industrialiseringens historie
 • Ulike miljøfilosofiske retninger
 • Hva klimaendringene handler om
 • Viktigheten av biologisk mangfold og økosystemer
 • Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap
 • Grønne teknologier

Emnet er derfor tverrfaglig, med bidrag fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske, økonomiske og naturvitenskapelige perspektiver.

Emnet er åpen for alle bachelorstudenter på andre eller tredje år ved UiS, men begrenset til de 100 første som sender søknad til opptak-ims.no. etter publisering 15. juni. Opptaket vil være kvoteregulert for å sikre tverrfaglighet, det vil innebære at det er begrenset plasser for de enkelte studieprogrammene. Nærmere informasjon publiseres nærmere frist for oppmelding.

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om sentrale konsepter som bærekraft, grønn omstilling, eksternaliteter og antropocen.
 • Har kunnskap om klimaendringer og tap av biologisk mangfold.
 • Har kunnskap om miljøbevegelsens- og industrialiseringens historie.
 • Har kjennskap til ulike miljøfilosofiske retninger.

Ferdigheter

 • Kan reflektere over relevant kunnskap som bidrar til å forstå klima- og miljøkrisen vi befinner oss i.
 • Kan analysere konkrete miljøutfordringer på en kritisk, systematisk og tverrfaglig måte.
 • Kan anvende kunnskap om bærekraft på en gitt problemstilling innen eget fagfelt og belyse denne fra ulike perspektiv (samfunnsvitenskapelige, humanistiske, økonomiske, naturvitenskapelige osv).

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over egen rolle i det grønne skiftet og hvordan denne kan utøves i eget fag, i framtidig yrkespraksis og som medborger.
 • Kan oppdatere og formidle sin kunnskap om bærekraft og grønn omstilling innen eget fagfelt.
 • Kan drøfte hvordan bærekraftig nytenkning og innovasjon kan påvirke eget fagfelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene må ha fullført minimum det første året av et bachelorprogram.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i emnet er en individuell oppgave, der studenten skal knytte temaet i emnet til eget fag. Omfang på oppgaven er 2500 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet - gruppearbeid i del 2
Ha fullført gruppearbeid i del 2. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Andra Riandita

Faglærer:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

 • Gjesteforelesninger med humanistiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske naturvitenskapelige perspektiver på bærekraft og grønn omstilling.
 • Diskusjoner i grupper og i plenum om læringspunkter og sammenhenger mellom det tverrfaglige innholdet i gjesteforelesningene.
 • «Challenge-based learning» (CBL) med utgangspunkt i ECIU-modellen. Studentene jobber i tverrfaglige grupper med å forstå og finne løsninger på en konkret utfordring i en virkelig situasjon. Dette innebærer tre faser: (1) ENGAGE: Her omsetter gruppene generell kunnskap om bærekraft og grønn omstilling til en konkret utfordring (problem-definisjon); (2) INVESTIGATE: Her innsamler gruppene spesialisert kunnskap om den valgte utfordringen for å forstå den bedre (problem-analyse); og (3) ACT: Her utvikler gruppene løsningsforslag på ett informert og evidensbasert grunnlag (problem-løsning).
 • Individuell fordypning der hver student med utgangspunkt i gruppearbeidet reflekterer over hvordan bærekraft og grønn omstilling kan integreres i deres egen faglighet.

Åpent for

Emnet er åpent for alle bachelorstudenter ved UiS, men begrenset til de 100 første som sender søknad til opptak-ims@uis.no etter publisering 15. juni. Merk at opptaket vil være kvoteregulert for de enkelte studieprogrammene for å sikre tverrfaglighet. Nærmere informasjon publiseres når oppmeldingsfristen nærmer seg.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto