Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode (TOL110)

Emnet gir en introduksjon til tollovgivningen og juridisk metode. Juridisk metode er læren om hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål, og består av normer for riktig rettslig argumentasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet gis studentene en innføring i juridisk metode, som de må kunne anvende for å løse juridiske problemstillinger. Hovedfokuset i faget er på rettskildene, da særlig vareførselsloven og tollavgiftsloven, altså legitime argumenttyper når man skal drøfte rettsspørsmål, og på rettskildeprinsippene, som er retningslinjer for bruken av rettskildene. Faget gir også innføring i vareførselsloven og tollavgiftsloven og dens oppbygning, historie, struktur og forholdet til internasjonal rett.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Hva som kjennetegner juridisk metode
 • Hva en rettsanvendelsesprosess går ut på
 • Hvilke rettskilder og rettskildeprinsipper vi har, med særlig fokus på relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper
 • Prinsippene for lovtolkning
 • Forholdet mellom lovfestet og ulovfestet rett
 • Vareførselsloven og tollavgiftslovens oppbygning og tollmyndighetenes oppgaver
 • Forholdet mellom vareførselsloven, tollavgiftsloven, forvaltningsloven, offentleglova
 • Den norske tollrettens forhold til internasjonale konvensjoner og EU/EØS- rett (int. forpliktelser)

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende ferdigheter:

 • Finne frem til, orientere- og oppdatere seg i rettslige kilder
 • Redegjøre for sentrale juridisk-metodiske tema og drøfte aktuelle juridisk-metodiske problemstillinger
 • Forstå rettslig argumentasjon
 • Forklare forholdet mellom norsk tollrett og internasjonal rett, herunder norsk tollrett og EU/EØS-rett
 • Forklare vareførselslovens og tollavgiftslovens forhold til forvaltningsloven og offentleglova
 • Redegjøre for vareførselslovens og tollavgiftslovens oppbygning

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • Skriftlig formidling og drøfting av juridiske problemstillinger
 • Vareførselslovens og tollavgiftslovens oppbygning
 • Planlegging og gjennomføring av varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Formidling av sentrale teorier innenfor juridisk metode, og bruk av faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Lovdata

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innleveringsoppgave 1

Studentene må få godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave for å få rett til å ta eksamen. Nærmere informasjon om denne vil bli lagt ut på Canvas. Den obligatoriske oppgaven kan bli organisert som gruppeinnlevering.

Vurderingsform: Godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vegard Bø Bahus

Emneansvarlig:

Ola Johan Settem

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studiet er et fulltidsstudium. Arbeidsformer er varierte og omfatter bl.a. forelesninger, seminarer, obligatorisk innleveringsoppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode (E-TOL110_1) 10
Juridisk metode I (BRV120_1) 10

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto