Toll og vareførsel (TOL200)

Emnet tar sikte på å forklare bl.a. tollprosedyrer og tollbehandling i vareførsel, samt tollekspedering og deklarasjonskontroll. Det vil være fysiske forelesninger ved UiS, men også noen digitale forelesninger som streames over nettet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 1. Introduksjon - Toll og vareførsel (4 timer)
 2. Vareførsel og tollprosedyrer (6 timer)
 3. Tolltariff ( 12 timer)
 4. Restriksjoner (6 timer)
 5. Tollbehandling (22 timer)

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i generell komptanse, kunnskaper og ferdigheter.

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kunnskap om:

 • forståelse av tollprosedyrer og tollbehandling i vareførsel
 • kjennskap til hvordan tollbehandling ved innførsel og utførsel av varer gjennomføres
 • forståelse av hvordan deklarasjonskontroll gjennomføres for å vurdere riktigheten av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

 • forklare vareførselskjeden i et tollperspektiv og sammenhengen mellom ulike tollprosedyrer
 • innhente og analysere relevant informasjon for å utføre tollekspedisjon og deklarasjonskontroll
 • finne og anvende relevant regelverk

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • samhandle med medstudenter
 • under veiledning se og skape sammenhenger mellom teori og praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TOL100 Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Alle

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En obligatorisk oppgave
Prosjektoppgave skal være gjennomført og godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Obligatorisk innleveringsoppgave vurderes med godkjent/ikke godkjent og gis skriftlig tilbakemelding. Ytterligere informasjon om oppgaven vil bli opplyst om på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Arvind Upadhyay

Emneansvarlig:

Thomas Laudal

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Det blir 50 forelesningstimer. I tillegg kommer seminarer, innleveringsoppgave, presentasjoner, selvstudium. Det vil benyttes gjesteforelesere.

Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan tilgengelig ved semesterstart. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Det vil være fysiske forelesninger ved UiS, men også noen digitale forelesninger som streames over nettet.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto