Forvaltningsrett (TOL210)

Forvaltningsrett er et juridisk emne som gir kunnskaper om sentrale regler som gjelder for forvaltningen (stat, kommune og fylkeskommune). Det starter med en innføring i statsforfatningsretten. Sentralt i emnet står en oversikt over hva forvaltningsvirksomhet er, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for de ulike typer virksomheter. Emnet gir dermed også kunnskaper om hvilke rettigheter en har overfor forvaltningen. Det skal særlig være fokus på reglene om tollforvaltning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Emnet starter med en introduksjon i statsretten dvs. grunnleggende regler om våre tre statsmakter, deres oppgaver, deres rettslige forhold til hverandre og deres kompetanse overfor enkeltindivider og andre private aktører.

Tema for forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen - det som også blir kalt alminnelig forvaltningsrett. Forvaltningsrett tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven.

Emnet tar også for seg regler om tollforvaltning, herunder Tolletatens særlige saksbehandlingsregler i vareførselsloven kap. 7 og 13 og tollavgiftsloven kap. 8 og 11, andre myndigheters opplysningsplikt, taushetsplikt, underretnings- og opplysningsplikt ovenfor tollmyndighetene, særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha:

 • kunnskap om hovedtrekkene i landets statsforfatning
 • kunnskap om forvaltningsvirksomhet og forvaltningsapparatet
 • kunnskap om kravet om rettsikkerhet i forvaltningen
 • kunnskap om reglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltning
 • kunnskap om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen
 • kunnskap om reglene om forvaltningens saksbehandling
 • kunnskap om særlige saksbehandlingsregler i vareførselsloven kap. 7 og 13 og tollavgiftsloven kap. 8 og 11
 • noe kjennskap til forvaltningens kompetanse, spesielt legalitetsprinsippet

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende ferdigheter:

 • identifisere og drøfte rettsspørsmål i statsforfatningsretten
 • anvende de saksbehandlingsreglene som gjelder i offentlig virksomhet
 • analysere og drøfte prinsippene som gjelder i forvaltningsretten
 • forklare oppbygningen av statlig og kommunal forvaltning
 • demonstrere kunnskap om særlige tollforvaltningsregler

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • hvordan ulike saker skal behandles av det offentlige
 • hvordan anvende grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper på relevante problemstillinger i forvaltningsretten
 • planlegging og gjennomføring av varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • den prosessuelle forvaltningsretten, det vil i hovedsak si saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TOL170 Vitenskapsteori og metode

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Lovdata

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 Innleveringsoppgave
En obligatorisk innleveringsoppgave må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Oppgaven kan være teori- eller praktikumsoppgave. Oppgaven kan organiseres som en gruppeinnlevering. Nærmere informasjon, herunder om leveringsfrist, kunngjøres på Canvas ved emnets oppstart. Vurderingsform: Godkjent/ ikke godkjent.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studiet er et fulltidsstudium. Arbeidsformer er varierte og omfatter bl.a. forelesninger, seminarer og obligatorisk innleveringsoppgave. Studentene forventes å jobbe selvstendig med innholdet i emnet og det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forvaltningsrett I (BRV105_1) 10

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto