Tollrett og relaterte juridiske emner (TOL220)

Emnet "Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner" omhandler sentrale rettslige tema i vareførselsloven, tollavgiftsloven og tilhørende forskrifter. Andre tema som er relevante for praktisering av oppgaver relatert til toll, grenseoverskridende handel og vareførsel belyses også. Dette inkluderer tema innenfor strafferett og straffeprosess, immaterialrett, forvaltningsrett og menneskerettslige tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet "Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner" omhandler sentrale rettslige tema i vareførselsloven, tollavgiftsloven og tilhørende forskrifter. Andre tema som er relevante for praktisering av oppgaver relatert til toll, grenseoverskridende handel og vareførsel belyses også. Dette inkluderer tema innenfor strafferett og straffeprosess, immaterialrett, forvaltningsrett og menneskerettslige tema.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha:

 • God kunnskap om materielle tollregler
 • Kunnskap om hovedtrekkene i immaterialretten
 • God kunnskap om de rettslige rammene for Tolletatens kontrollutøvelse og maktbruk
 • Kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid
 • Kunnskap om strafferettslige bestemmelser i vareførselsloven og tollavgiftsloven og grunnleggende forståelse av strafferett
 • Kunnskap om relevante straffeprosessuelle regler
 • Innsikt i relevante emner innen menneskerettigheter, derunder personvern

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende ferdigheter:

 • Kunne praktisk anvende grunnleggende prinsipper og regler fra Tolletetatens arbeidsområde
 • Kunne forklare hvordan vareførselen til og fra tollområdet skal foregå
 • Kunne redegjøre for reglene om vareførselen og sammenhengen mellom dem
 • Kunne beskrive hvordan Tolletaten ivaretar lover og regler og deres rolle i samfunnet
 • Identifisere administrative og strafferettslige sanksjoner ved brudd på regler
 • Kombinere juridisk og tollfaglig skjønnsutøvelse

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha følgende generell kompetanse:

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • ha evne til refleksjon og kritisk tenkning i yrkessammenheng
 • kunne relevante regler innenfor Tolletatens arbeidsområde
 • Kunne forklare Tolletatens forhold til øvrig forvaltning og andre aktører

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Lovdata 1)

1) Lovdata eksamensversjon

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 innleveringsoppgave
En obligatorisk innleveringsoppgave må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Oppgaven kan være teori- eller praktikumsoppgave. Oppgaven kan organiseres som en gruppeinnlevering. Nærmere informasjon, herunder om leveringsfrist, kunngjøres på Canvas ved emnets oppstart. Vurderingsform: Godkjent/ ikke godkjent.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studiet er et fulltidsstudium. Arbeidsformer er varierte og omfatter bl.a. forelesninger, seminarer og obligatorisk innleveringsoppgave. Studentene forventes å jobbe selvstendig med innholdet i emnet og det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium Forretningsjus - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto