Hopp til hovedinnhold

Jazzimprovisasjon VJI100

Emnet er et ensemble-emne på et lavere instrumentalnivå. Det legges vekt på en gehørbasert metodikk der en trener på samspill, improvisasjon og instrumental interaksjon. Standardrepertoar og sentrale innspillinger vil være grunnlag for undervisningen, men studentenes egne komposisjoner og andre improvisasjonsformer som fri improvisasjon vil også kunne inngå i faget. Undervisningen vil inneholde grunnleggende improvisasjonsmetodikk arrangerings- /komponeringsoppgaver , ensembleledelse,  jazzteori og samspill.

Studiet retter seg mot tre målgrupper:

 • Utøvere som ønsker et forkurs før eventuelt videre gradsstudier i utøvende jazz og improvisasjon.
 • Klassiske musikere (kirkemusikere, frilansere, orkestermusikere osv.) som ønsker kompetanse i gehørbaserte metoder og tilnærmingsmåter.
 • Pedagoger (korps, kulturskole, videregående skole, storband e.l.) som ønsker å utvikle sitt didaktiske repertoar , og få en innføring i gehørbasert musikkutøving.

Studiet er samlingsbasert. Det blir 6 samlinger som fordeles på to semestre. Studiet vil derfor kunne kombineres med fast arbeid, frilansvirksomhet eller andre pågående studier. Man trenger ikke være bosatt i regionen for å kunne gjennomføre dette studiet. Studiet kan fungere både som for- og etterutdanning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VJI100

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Kunne sette repertoar og egen praksis i en historisk sammenheng/kontekst og opparbeide teoretisk og gehørmessig forståelse av idiomatiske improvisasjonsstiler i jazzhistorien. 

Kunnskaper 

 • Anvende gehørsbaserte metoder i øvingsprosesser og i improvisasjonsarbeid 
 • Koble teori til egen musikalsk praksis 
 • Oppfatte grunnleggende funksjonsharmoniske fenomener og ha en gehørsmessig forståelse av disse. 

Ferdigheter

 • Demonstrere relevante kommunikasjonsferdigheter for effektivt samspill, kollektiv improvisasjon, undervisning og egne kunstneriske og tekniske utviklingsprosesser.  
 • Demonstrere grunnleggende improvisatoriske ferdigheter innen relevante improvisasjonsteknikker. 
 • Formidle repertoar til medmusikere og elever ved hjelp av gehørbasert metodikk 
Innhold

Studiet inneholder 6 samlinger á 3 dager. Kurset gir en innføring i gehørbasert metode, som danner utgangspunkt for samspill, verktøy for videre individuell utvikling og didaktiske verktøy for rytmisk/improvisatorisk pedagogisk virksomhet.  Studiet vil preges av gehørøvelser og prosesser som tar i bruk sang, klapping og hovedinstrument, individuelt og i samspill med andre. Jazzens standardrepertoar vil prege undervisningen, men studentenes egne komposisjoner og andre improvisasjonsformer som fri improvisasjon blir også tilstedeværende. Undervisningen vil inneholde enkle arrangerings- /komponeringsoppgaver, ensembleledelse, grunnleggende jazzteori og samspill.

Gjennom samspill, gehørbasert undervisning, teori og refleksjon gir emnet en grundig oversikt over følgende tema:

 • Metoder for egenutvikling, innstudering, samspill, ensembleledelse og undervisning
 • Grunnleggende skala- og akkordkunnskap
 • Grunnleggende rytmikk (inkluderer polyrytmikk og polymetrikk)
 • Imitasjon
 • Trinn- og funksjonsanalyse
 • Improvisasjonsstiler
 • Grunnleggende relevant repertoar
 • Individuell teknisk og kunstnerisk utvikling
Forkunnskapkrav
For søkere som ønsker å benytte seg av tilbudet som et forkurs er kravet generell studiekompetanse. For pedagoger eller profesjonelle musikere er kravet relevant høyskole-/universitetsutdanning eller dokumentert tilsvarende kompetanse.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz 1/1 25 Minutter Bestått - Ikke bestått

En utøvende eksamen på 20-25 min. Repertoar utarbeides i felleskap med klassen, og/eller av den enkelte student i samarbeid med faglærer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav:
 • Det kreves fremmøte i tråd med fraværsreglement ved fakultetet
 • Obligatorisk deltakelse ved seminarer og prosjekter etter anvisning fra faglærer
 • Skriftlig og kompositorisk arbeid
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Simen Kiil Halvorsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Studiet inneholder 6 samlinger á 3 dager gjennom studieåret. Samlingene vil fungere som workshops og inneholde samspill og teori. Gehørbasert metode står i fokus, og studentene arbeider i felleskap på samlingene. Deler av studiet er nettbasert, med videoleksjoner og obligatoriske innleveringer.

Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring, og i denne sammenheng regner med egenøving etter individuelle mål og/eller behov. Det kan også forekomme oppgaver i å skrive enkle komposisjoner til noen av samlingene. 

Åpent for
Utøvende musikk - årsstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering foregår i tråd med UiS/kvalitetssystemet og fakultetets årsplan.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto